Thủ tục hành chính: Chứng nhận và cấp thẻ kiểm định viên đo lường - Bộ Khoa học và Công nghệ

Thông tin thủ tục hành chính Chứng nhận và cấp thẻ kiểm định viên đo lường - Bộ Khoa học và Công nghệ

Số hồ sơ: B-BKC-004158-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Khoa học và Công nghệ
Lĩnh vực: Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Tổng cục trưởng, Phó Tổng cục trưởng
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Đo lường - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đúng quy định, Tổng cục thông báo cho tổ chức, cá nhân nội dung cần sửa đổi, bổ sung. 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Tổng cục ra quyết định chứng nhận, cấp thẻ kiểm định viên đo lường
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thẻ
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng