Thủ tục hành chính: Cho phép trường Trung cấp chuyên nghiệp hoạt động giáo dục - Bến Tre

Thông tin thủ tục hành chính Cho phép trường Trung cấp chuyên nghiệp hoạt động giáo dục - Bến Tre

Số hồ sơ: T-BTR-BS71
Cơ quan hành chính: Bến Tre
Lĩnh vực: Các cơ sở Giáo dục – đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Thời hạn kiểm tra và trả lời về tính đầy đủ và hợp lệ hồ sơ: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ của trường. Thời hạn giải quyết và trả kết quả: Đối với trường trực thuộc các Bộ, ngành: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng thủ tục. Đối với trường thuộc tỉnh: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng thủ tục
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính; Đối với trường trực thuộc các Bộ, ngành: Biên bản kiểm tra thực tế và xác nhận của Sở Giáo dục và Đào tạo. Đối với trường thuộc tỉnh: Quyết định của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép trường hoạt động giáo dục
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng