Thủ tục hành chính: Cho phép trường trung cấp chuyên nghiệp tư thục hoạt động giáo dục - Thanh Hóa

Thông tin thủ tục hành chính Cho phép trường trung cấp chuyên nghiệp tư thục hoạt động giáo dục - Thanh Hóa

Số hồ sơ: T-THA-241568-TT
Cơ quan hành chính: Thanh Hóa
Lĩnh vực: Giáo dục- đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng