Thủ tục hành chính: Chia tách, sát nhập Hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện - Bình Phước

Thông tin thủ tục hành chính Chia tách, sát nhập Hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện - Bình Phước

Số hồ sơ: T-BPC-257435-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực: Tài chính công
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban Nhân dân cấp Huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các sở, ban, ngành liên quan trực tiếp đến lĩnh vực hội hoạt động; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Nội vụ hoặc gửi qua hệ thống bưu chính
Thời hạn giải quyết: 60 ngày làm việc trong đó: Tại Phòng Nội vụ 40 ngày, tại Uỷ ban nhân dân cấp huyện 20 ngày
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng