Thủ tục hành chính: Cho phép thành lập Hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện - Bình Phước

Thông tin thủ tục hành chính Cho phép thành lập Hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện - Bình Phước

Số hồ sơ: T-BPC-257418-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực: Tài chính công
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban Nhân dân cấp Huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân các xã
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Nội vụ hoặc gửi qua hệ thống bưu chính cho Phòng Nội vụ
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng