Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 9/CT-UBND

Hòa Bình, ngày 27 tháng 5 năm 2020

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Trong thời gian qua, các cấp, các ngành đã có nhiều cố gắng trong công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước trong lĩnh vực đầu tư xây dựng theo các văn bản quy phạm pháp luật, các Nghị định của Chính phủ, Thông tư hướng dẫn của các Bộ, ban, ngành. Từ đó, tạo những chuyển biến tích cực trong việc cải thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư công, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân trong tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác chuẩn bị đầu tư và tổ chức triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh còn nhiều tồn tại, hạn chế như: Năng lực của các đơn vị tư vấn đầu tư xây dựng, đơn vị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh còn thấp; Tiến độ thực hiện các dự án còn chậm, kéo dài dẫn tới làm tăng tổng mức đầu tư, giảm hiệu quả đầu tư các dự án; Số dư tạm ứng khi thực hiện ký kết hợp đồng lớn nhưng tiến độ thực hiện lại chậm; Công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng ở nhiều dự án còn gặp khó khăn, chưa giải quyết kịp thời, chưa đáp ứng tiến độ thực hiện các dự án... Những tồn tại, hạn chế nêu trên cũng do những nguyên nhân, yếu tố khách quan; tuy nhiên, chủ yếu vẫn do trình độ quản lý, năng lực tổ chức thực hiện dự án của một số chủ đầu tư còn yếu, ý thức trách nhiệm, tính quyết liệt chưa cao, không thường xuyên theo dõi, giám sát, đôn đốc việc thực hiện dự án; Chưa nghiên cứu kỹ và thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh; Năng lực của các nhà thầu tư vấn, thi công còn yếu; Công tác phối hợp giữa các chủ đầu tư và chính quyền các địa phương nơi thực hiện dự án còn chưa chặt chẽ, chưa thông suốt; Việc kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm trong đầu tư xây dựng diễn ra chưa thường xuyên.

Để khắc phục những tồn tại nêu trên, nhằm nâng cao trách nhiệm, tăng cường công tác quản lý nhà nước và nâng cao hiệu quả đầu tư các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Các chủ đầu tư dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh thực hiện một số giải pháp, cụ thể như sau:

1. Về nâng cao hiệu quả công tác lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công

- Các cơ quan, đơn vị được giao lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư phải đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định về trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư quy định tại Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, các Nghị định hướng dẫn của Chính phủ, các Thông tư hướng dẫn của các Bộ, ban, ngành và các văn bản hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Các Sở, ban, ngành được giao chủ trì, tham gia thẩm định chủ trương đầu tư, thẩm định dự án đầu tư phải kiểm soát chặt chẽ phạm vi, quy mô của từng dự án đầu tư, đảm bảo khả năng cân đối vốn và theo đúng mục tiêu, quy mô, lĩnh vực, định hướng, quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành kiểm soát chặt chẽ việc điều chỉnh dự án đầu tư công. Chỉ thực hiện điều chỉnh dự án đầu tư công đối với các trường hợp được quy định tại Khoản 2, Điều 43, Luật Đầu tư công. Trong trường hợp việc điều chỉnh dự án không phù hợp với chủ trương đầu tư đã được duyệt, chủ đầu tư dự án tiến hành các bước điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án theo quy định của Luật Đầu tư công.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, điều chỉnh dự án đầu tư công và phân cấp, ủy quyền trong hoạt động quản lý đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

2. Về tăng cường công tác quản lý nhà nước trong việc quản lý tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh

a) Đối với các cơ quan, đơn vị được giao làm chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh:

- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, giám sát chặt chẽ tiến độ thực hiện các dự án; Chủ động phối hợp các đơn vị có liên quan giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện đầu tư xây dựng, đặc biệt trong công tác giải phóng mặt bằng, nguồn cung vật liệu, vị trí đổ thải…

- Trong trường hợp có thực hiện tạm ứng hợp đồng thi công xây dựng, các chủ đầu tư phải thỏa thuận kế hoạch giải phóng mặt bằng cụ thể trong hợp đồng theo quy định tại Khoản 2, Điều 18, Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng. Các chủ đầu tư khảo sát, tính toán giá trị tạm ứng hợp đồng theo từng giai đoạn và phải phù hợp với kế hoạch giải phóng mặt bằng để tránh tình trạng số dư tạm ứng lớn nhưng không có mặt bằng để thi công, gây chậm tiến độ thực hiện dự án.

Việc tạm ứng hợp đồng xây dựng chỉ được tiến hành theo từng đợt tương ứng với kế hoạch giải phóng mặt bằng. Dựa vào kế hoạch giải phóng mặt bằng, các chủ đầu tư phải hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trước khi tạm ứng hợp đồng xây dựng cho nhà thầu. Số lần tạm ứng, giá trị tạm ứng, thời gian tạm ứng phải được nêu rõ trong hồ sơ mời thầu khi tiến hành lựa chọn nhà thầu (tại mục Điều kiện cụ thể của hợp đồng).

Nhà thầu chỉ được sử dụng tiền tạm ứng cho việc trả lương cho người lao động, mua hoặc huy động thiết bị, nhà xưởng, vật tư và các chi phí huy động cần thiết cho việc thực hiện hợp đồng. Nhà thầu phải chứng minh rằng khoản tiền tạm ứng đã được sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng bằng cách nộp bản sao các hóa đơn chứng từ hoặc tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư. Nhà thầu sẽ bị thu bảo lãnh tiền tạm ứng trong trường hợp sử dụng tiền tạm ứng không đúng mục đích.

Nghiêm cấm các trường hợp thực hiện tạm ứng hợp đồng xây dựng khi chưa có thỏa thuận về kế hoạch giải phóng mặt bằng. Các chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc tạm ứng hợp đồng xây dựng và thỏa thuận về kế hoạch giải phóng mặt bằng.

- Đôn đốc nhà thầu tập trung huy động máy móc, thiết bị, nhân lực, áp dụng các giải pháp thi công phù hợp, khuyến khích áp dụng khoa học và công nghệ xây dựng tiên tiến, sử dụng vật liệu xây dựng mới, tiết kiệm năng lượng, tài nguyên để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

- Nghiêm cấm việc đề xuất điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng xây dựng đối với những trường hợp không thuộc quy định tại Khoản 2, Điều 39 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng. Thực hiện đầy đủ các yêu cầu của Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 04/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chấn chỉnh công tác quản lý tiến độ thực hiện hợp đồng thuộc các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.

- Kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật và thỏa thuận trong hợp đồng đối với các nhà thầu năng lực yếu, làm chậm tiến độ thực hiện, vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết. Chủ đầu tư có trách nhiệm xem xét, chấm dứt hợp đồng và báo cáo cấp có thẩm quyền để tiến hành lựa chọn nhà thầu khác thực hiện dự án.

b) Đối với các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành:

Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra chất lượng, tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng theo thẩm quyền. Kịp thời nắm bắt các thuận lợi, khó khăn, vướng mắc của chủ đầu tư trong quá trình thực hiện; báo cáo, đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết.

c) Đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án đầu tư trên địa bàn quản lý. Chủ động giải quyết các vướng mắc trong công tác kiểm kê, bồi thường giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư để đảm bảo bàn giao mặt bằng đúng tiến độ cho chủ đầu tư.

- Lập kế hoạch chi tiết tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của từng dự án trên địa bàn quản lý; Thực hiện cam kết hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng với các chủ đầu tư dự án triển khai trên địa bàn. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong trường hợp dự án đầu tư công thực hiện trên địa bàn quản lý bị chậm tiến độ do không tiến hành lập (hoặc có lập nhưng thực hiện không hiệu quả) kế hoạch triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

3. Về tăng cường công tác quản lý, sử dụng, giải ngân và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công

a) Đối với các cơ quan, đơn vị được giao làm chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh:

- Quản lý, sử dụng vốn đầu tư công đúng mục đích, có hiệu quả, đảm bảo không để xảy ra lãng phí, thất thoát vốn đầu tư. Thường xuyên rà soát, có kế hoạch giải ngân cụ thể đối với từng dự án. Trường hợp dự kiến khả năng không giải ngân hết kế hoạch vốn được giao, các chủ đầu tư phải báo cáo ngay về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chuyển vốn cho các dự án khác theo quy định.

- Người đứng đầu cơ quan, đơn vị được giao kế hoạch vốn đầu tư công có dự án sử dụng vốn sai mục đích, gây thất thoát vốn; không giải ngân hết kế hoạch vốn đầu tư công được giao mà không do các nguyên nhân khách quan phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời là cơ sở để xem xét, đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ công chức hằng năm.

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư thường xuyên theo dõi, rà soát và kịp thời tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chuyển vốn của các dự án thực hiện chậm, không đúng tiến độ cho các dự án có tiến độ triển khai nhanh, đảm bảo hoàn thành kế hoạch giải ngân nguồn vốn đầu tư công theo quy định.

4. Về tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng

a) Sở Xây dựng chủ trì phối hợp các Sở, ban, ngành có liên quan, các chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh rà soát, đánh giá năng lực, lịch sử hoàn thành hợp đồng của các đơn vị nhà thầu tư vấn đầu tư xây dựng, nhà thầu thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; từ đó, thông báo công khai trên các phương tiện thông tin của Sở để làm cơ sở cho chủ đầu tư đánh giá năng lực nhà thầu khi tiến hành lựa chọn nhà thầu.

b) Các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra chất lượng, tiến độ thực hiện đối với các công trình xây dựng theo thẩm quyền. Kịp thời báo cáo, cung cấp thông tin và đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý khi xảy ra các hành vi vi phạm trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Yêu cầu Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy (báo cáo;
- TT HĐND tỉnh (báo cáo);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Chánh, Phó VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, CNXD (Đ.60).

CHỦ TỊCH
Bùi Văn Khánh