Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 38/CT-UB-NC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 11 năm 1996

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC CHẤN CHỈNH LẠI NỘI DUNG ĐƯỢC THỂ HIỆN TRÊN BẢNG HIỆU VÀ TRÊN TIÊU ĐỀ CÁC LOẠI GIẤY TỜ GIAO DỊCH CỦA DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀ CÔNG TY.

Thời gian qua, mặc dù Chính phủ và Ủy ban nhân dân thành phố đã có nhiều văn bản quy định các nội dung được thể hiện trên bảng hiệu, trên tiêu đề các giấy tờ giao dịch của các doanh nghiệp được thành lập theo Luật Doanh nghiệp tư nhân và Luật Công ty, nhiều doanh nghiệp tư nhân và công ty (gọi chung là doanh nghiệp) vẫn chưa chấp hành tốt. Có doanh nghiệp đã tùy tiện ghi tên Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ngay phía trên tên của doanh nghiệp khiến có thể gây hiểu lầm Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan chủ quản của doanh nghiệp. Có doanh nghiệp lại đưa thêm nội dung hay biểu tượng quảng cáo trên bảng hiệu mặc dù nội dung, biểu tượng quảng cáo này có khi không liên quan gì đến doanh nghiệp. Có doanh nghiệp đã lạm dụng tiếng nước ngoài hoặc tên viết tắt, một số doanh nghiệp khác lại không ghi đầy đủ trên bảng hiệu, trên tiêu đề các loại giấy tờ giao dịch của mình một số nội dung mà luật pháp buộc phải ghi như hình thức pháp lý của doanh nghiệp (doanh nghiệp tư nhân, Công ty trách nhiệm hữu hạn hay Công ty cổ phần), vốn thành lập doanh nghiệp (vốn đầu tư ban đầu đối với doanh nghiệp tư nhân, vốn điều lệ đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty cổ phần) vi phạm điều 18 Luật Doanh nghiệp tư nhân, điều 26 và 31 Luật Công ty và khiến cho các cá nhân hay pháp nhân trong quan hệ giao dịch không hiểu rõ về tình trạng pháp lý cũng như thực lực tài chính của các doanh nghiệp này.

Theo quy định hiện hành, doanh nghiệp được thành lập theo Luật Doanh nghiệp tư nhân và Luật Công ty không có cấp trên trực tiếp mà chỉ hoạt động theo pháp luật và theo điều lệ (Công ty), nên trên bảng hiệu, giấy tờ giao dịch của doanh nghiệp chỉ ghi “Thành phố Hồ Chí Minh”, không ghi “Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh” ; sau đó là tên doanh nghiệp, bao gồm tên đầy đủ và tên viết tắt (nếu có), hình thức pháp lý của doanh nghiệp và vốn của doanh nghiệp. Đây là các nội dung bắt buộc phải ghi rõ và mọi vi phạm phải được chấn chỉnh ngay.

Do đó, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị :

1- Kể từ nay, các doanh nghiệp ngoài quốc doanh chỉ được ghi trên bảng hiệu, trên tiêu đề các loại giấy tờ giao dịch của mình các nội dung đã được quy định trong giấy phép thành lập doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, không được tự tiện bỏ bớt hoặc thêm vào các nội dung không có ghi trong giấy phép thành lập, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

2- Giao cho Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, Giám đốc các Sở - Ngành có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện chịu trách nhiệm thông báo nội dung Chỉ thị này đến các doanh nghiệp có trụ sở đóng trên địa bàn thành phố, các chi nhánh và Văn phòng đại diện của doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh.

3- Kể từ ngày 01/01/1997, các cơ quan nói trên có trách nhiệm tổ chức kiểm tra việc chấp hành Chỉ thị này đối với các doanh nghiệp và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của điều 28 Nghị định 88/CP ngày 14/12/1995 của Chính phủ đối với các doanh nghiệp vi phạm.

Nhằm lập lại trật tự kỷ cương, nâng cao vai trò quản lý Nhà nước đối với hoạt động của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các Sở-Ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các quận-huyện tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.-

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Lê Thanh Hải