Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

PHỦ THỦ TƯỚNG
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 353-TTg

Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 1957 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG QUYẾT ĐỊNH GIÁ

Công tác quyết định giá có quan hệ mật thiết đến công cuộc khôi phục và phát triển kinh tế quốc dân, đến đời sống nhân dân, có liên quan đến nhiều ngành, nhiều địa phương. Để đảm bảo việc định giá thích hợp với tình hình kinh tế hiện nay, cần quy định rõ trách nhiệm và quyền hạn giữa các ngành, các cấp trong việc quyết định giá hàng hóa mua vào, bán ra trên thị trường.

I.- NGUYÊN TẮC CHUNG

Nói chung, Bộ thương nghiệp là cơ quan thay mặt Nhà nước quản lý vật giá trong tòan quốc, nhưng trong việc quyết định giá mua vào, bán ra thì phân công theo nguyên tac91:

- Giá các loại hàng rất trọng yếu đối với nền kinh tế quốc dân phải do hội đồng Chính phủ hay Thủ tướng Chính phủ quyết định. Bộ Thương nghịêp công bố và chỉ đạo việc thi hành.

- Giá các loại hàng cần thiết do Bộ thương nghiệp quyết định.                      

- Giá các loại sản phẩm sản xuất và tiêu thụ chủ yếu trong mỗi địa phương do Ủy ban hành chính thành phố, tỉnh quyết định.

II.- QUY ĐỊNH CỤ THỂ

1) Những loại hàng thuộc phạm vi quyết định của Hội đồng Chính phủ hay Thủ tướng Chính phủ:

a) Giá thu mua các loại hàng: thóc, ngô, đỗ tương, lạc nhân, đường, muối, thịt lợn sống, bông xơ, chè, thuốc là, thuốc lào, đay, cối, gạch, ngói, gỗ cây ở những nơi sản xuất chính.

b) Giá bán lẻ các loại hàng: gạo tẻ, muối, thịt lợn, vải điềm bâu, giấy, viết, xăng, dầu hỏa, át-pi-rin, pa-luy-đơ-rin, pê-ni-xi-lin, xuyn-pha-đia-din, than mỏ, phối phát, xi măng và một số kim khí, hóa chất.

Ngoài ra se còn tùy theo sự cần thiết mà mở rộng thêm mặt hàng thuộc phạm vi quyết định của Hội đồng Chính phủ hay Thủ tướng Chính phủ.

2) Những loại hàng thuộc phạm vi quyết định của Bộ thương nghiệp:

a) Bộ Thương nghiệp căn cứ các giá tiêu chuẩn ở thị trường chính do Hội đồng Chính phủ hay Thủ tướng Chính phủ quyết định mà định giá các loại hàng khác theo chênh lậch phẩm chất từng thị trường chính khác.

b) Bộ Thương nghiệp đã định giá một số hàng quan trọng khác ở các thị trường chính do Bộ trực tiếp chỉ đạo.

c) Bộ Thương nghiệp định giá tiêu chuẩn cho các loại hàng phụ ở các thị trường chính và ủy nhiệm các Tổng công ty căn cứ vào đó để định giá các mặt hàng khác cùng loại.Các loại hàng phụ trên đâ sẽ do Bộ Thương nghiệp quy định và thống trị cho các địa phương.

3) Ủy ban hành chánh thành phố, tỉnh:

a) Căn cứ vào các chỉ đạo của Bộ Thương nghiệp ở thị trường chính trong tỉnh mà chỉ đạo giá ở các thị trường phụ.

b) Quyết định giá các loại hàng phụ sản xuất và tiêu thụ chủ yếu trong địa phương mình theo sự quy định của Bộ Thương nghiệp.

III.- LỀ LỐI LÀM VIỆC

1) Đối với loại thứ nhất: Bộ Thương nghiệp có nhiệm vụ phối hợp cùng các Bộ có liên quan xây dựng đề án, đưa ra Hội đồng vật giá xét trước khi trình Hội đồng Chính phủ hay Thủ tướng Chính phủ quyết định.

2) Đối với loại thứ hai: Bộ Thương nghiệp sẽ tùy theo tính chất từng loại hàng mà tranh thủ ý kiến các Bộ, các ngành, các địa phương có liên quan, trước khi quyết định và báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Đối với những loại hàng quan trọng có liên quan đến nhiều ngành, trước khi quýêt định, Bộ Thương nghiệp cần tranh thủ ý kiến của Hội đồng vật giá. Đối với các loại hàng do Bộ Thương nghiệp ủy nhiệm các Tổng công ty quyết định thì các Tổng công ty cần báo cáo đề án về giá lên Bộ thông qua trước khi thi hành.

3) Đối với loại thứ ba:Sở, Ty Công Thương và các Công ty Mậu dịch địa phương phối hợp với các ngành có liên quan xây dựng đề án về giá, trình Ủy ban Hành chính thành phố, tỉnh quyết định và báo cáo lên Bộ Thương nghiệp.

 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Phạm Văn Đồng