Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/CT-UBND

Thanh Hóa, ngày 06 tháng 9 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA

Trong thời gian qua, với sự vào cuộc của các cấp chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể công tác quản lý an toàn thực phẩm (ATTP) đã có những chuyển biến đáng khích lệ, làm thay đổi nhận thức của người tiêu dùng, sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm về ATTP vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, gây lo lắng, bức xúc trong xã hội. Triển khai Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 và thực hiện Kế hoạch số 31/KH-BCĐ ngày 03/3/2016 của Ban Chỉ đạo liên ngành VSATTP tỉnh về việc bảo đảm VSATTP năm 2016, nhằm đề cao trách nhiệm, tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về ATTP, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị:

1. Các sở, ban, ngành đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố (gọi tắt là cấp huyện) và UBND các xã, phường, thị trấn (gọi tắt là cấp xã) thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm quản lý ATTP theo đúng quy định từ Điều 61 đến Điều 70 Luật ATTP và quy định của Chính phủ, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện chức trách được giao; rà soát các văn bản, quy định hiện hành của tỉnh về phân công, phân cấp quản lý ATTP, kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung, đáp ứng yêu cầu thực tiễn bảo đảm ATTP.

a) Giám đốc các Sở: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương tăng cường chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra, đặc biệt là thanh tra, kiểm tra đột xuất về ATTP đối với lĩnh vực, đối tượng, sản phẩm được phân công; quản lý chặt chẽ các vật tư liên quan đến ATTP, giải quyết kịp thời các sự cố mất ATTP; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm và các cơ quan, cán bộ thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý ATTP. Ưu tiên bổ sung nhân lực, trang thiết bị, kinh phí cho các cơ quan thực hiện công tác quản lý ATTP thuộc ngành để bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

b) Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ, công an trên địa bàn toàn tỉnh nắm chắc tình hình các tuyến, địa bàn trọng điểm về vi phạm ATTP, điều tra, truy tố, xử lý hình sự các vi phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực ATTP theo quy định của pháp luật. Cử lực lượng phối hợp thanh tra, kiểm tra cùng với các cơ quan quản lý ATTP khi được yêu cầu.

c) Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh phương án bảo đảm kinh phí cho công tác quản lý ATTP theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 13/CT-TTg , hướng dẫn các ngành, các địa phương quản lý, sử dụng 100% số kinh phí thu từ hoạt động xử phạt vi phạm hành chính về ATTP phục vụ công tác bảo đảm ATTP của địa phương, đơn vị. Ưu tiên cân đối kinh phí đầy đủ và kịp thời cho các dự án đầu tư trong lĩnh vực ATTP, các hoạt động bảo đảm ATTP theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đặc biệt là kinh phí cho công tác truyền thông, kiểm tra, mua mẫu và kiểm nghiệm, xử lý thực phẩm không an toàn, bổ sung trang thiết bị chuyên môn. Xem xét, trình UBND tỉnh phê duyệt phân bổ, bổ sung kinh phí phục vụ các nhiệm vụ ATTP đột xuất, phát sinh trong năm được cấp có thẩm quyền giao.

d) Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã:

- Thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP tại địa bàn theo phân cấp; xác định bảo đảm ATTP là nhiệm vụ cấp thiết, cần ưu tiên tập trung chỉ đạo, điều hành và đưa công tác bảo đảm ATTP là một tiêu chí xây dựng nông thôn mới, khu dân cư văn hóa. Tổ chức triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản pháp luật về ATTP trên địa bàn quản lý, ưu tiên bố trí đủ kinh phí, nguồn lực cho công tác quản lý ATTP, trước mắt chủ động bố trí kinh phí tương ứng với số thu xử phạt vi phạm hành chính về ATTP thuộc ngân sách địa phương theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước để hỗ trợ cho các hoạt động truyền thông, thanh tra kiểm tra, xét nghiệm thực phẩm, xử lý thực phẩm không an toàn.

- Kiện toàn ban chỉ đạo liên ngành VSATTP từ cấp huyện tới cấp xã trong đó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phải trực tiếp làm nhiệm vụ Trưởng ban; duy trì họp ban chỉ đạo định kỳ hàng quý để đánh giá kết quả công tác, điều phối các hoạt động phối hợp liên ngành, thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ về ban chỉ đạo tỉnh; Chủ động tổ chức lực lượng, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn và thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về ATTP; Kiên quyết xử lý cán bộ, công chức thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý. Lãnh đạo các cấp từ huyện đến xã phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra vi phạm pháp luật về ATTP trên địa bàn.

- Tuyên truyền, vận động tới từng hộ nông dân, chủ trang trại, doanh nghiệp, các đơn vị có bếp ăn tập thể, các hoạt động hiếu hỷ, lễ hội tại địa phương thực hiện đầy đủ các quy định bảo đảm ATTP. Tổ chức ký cam kết và kiểm tra việc thực hiện cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ tại địa phương theo Thông tư số 51/2014/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức xác nhận nguồn gốc xuất xứ đối với các sản phẩm thực phẩm do các cá nhân, hộ gia đình, cơ sở ban đầu nhỏ lẻ sản xuất tại địa bàn trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm hướng dẫn). Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phải công bố quy trình sản xuất, kinh doanh bảo đảm ATTP, công bố hợp quy/phù hợp quy định ATTP đối với sản phẩm có bao gói hoàn chỉnh trước khi đưa ra tiêu thụ trên thị trường.

- Phối hợp với Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương tổ chức, triển khai quy hoạch các vùng sản xuất nông sản ATTP phù hợp với điều kiện thực tế của các địa phương; Xây dựng và phát triển nhân rộng các mô hình chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và khai thác nông sản, thủy sản an toàn, quản lý ATTP theo chuỗi; Quy hoạch, đầu tư cơ sở hạ tầng, xây dựng các mô hình chợ, cơ sở chế biến thực phẩm, bếp ăn tập thể, dịch vụ ăn uống, dịch vụ thức ăn đường phố bảo đảm ATTP.

- Quan tâm hỗ trợ, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao năng lực cho các công chức tham mưu về ATTP thuộc phòng Y tế, phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phòng Công thương/Kinh tế và hạ tầng...; củng cố nâng cao năng lực kiểm soát ATTP và đầu tư xét nghiệm nhanh ATTP tại cấp huyện và cấp xã.

2. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, kịp thời biểu dương các tổ chức, cá nhân điển hình trong công tác bảo đảm ATTP; giới thiệu các sản phẩm, địa chỉ sản xuất, cung cấp thực phẩm an toàn.

a) Các cơ quan báo chí tăng cường tin bài, chuyên mục, chuyên trang, chương trình về ATTP; thông tin, tuyên truyền khách quan, trung thực, kịp thời về ATTP, nhất là các điển hình sản xuất, chế biến, lưu thông thực phẩm an toàn và các vụ việc vi phạm ATTP.

b) Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thanh Hóa tiếp tục phối hợp với các sở: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương thực hiện tốt chuyên mục nói không với thực phẩm bẩn, mở rộng, nâng cao chất lượng, phát triển thành chuyên mục an toàn thực phẩm nhằm phản ánh đầy đủ, trung thực, khách quan về tình hình ATTP hiện nay. Chỉ đạo, hỗ trợ Đài phát thanh, truyền hình cấp huyện tăng cường dung lượng, thông tin về ATTP, chú trọng việc tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh tại cấp xã.

c) Các cơ quan quản lý về ATTP cần rà soát, hoàn thiện cơ chế phù hợp nhằm đảm bảo tiếp nhận đầy đủ, kịp thời các thông tin phản ánh của tổ chức, cá nhân về ATTP; Có hình thức tôn vinh, khen thưởng đối với cá nhân phát hiện và cung cấp thông tin về sản xuất, kinh doanh thực phẩm không an toàn.

3. Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, xã tạo điều kiện thuận lợi để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp thực hiện hiệu quả công tác vận động và giám sát bảo đảm ATTP, tập trung thực hiện tại một số địa bàn trọng điểm trên địa bàn tỉnh theo sự thống nhất của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

4. Các sở, ban, ngành, chính quyền cấp huyện, xã thực hiện quản lý ATTP theo thẩm quyền và chức năng nhiệm vụ được giao, trước mắt tập trung chỉ đạo, tạo chuyển biến rõ nét về một số vấn đề trọng tâm sau đây:

a) Giải quyết dứt điểm việc sử dụng Salbutamol, vàng ô, kháng sinh, thuốc bảo vệ thực vật không đúng quy định trong quá trình sản xuất thực phẩm.

b) Đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát các mặt hàng thực phẩm nhập khẩu và thực phẩm từ các tỉnh ngoài cung ứng vào trong tỉnh, đặc biệt là các loại sản phẩm thực phẩm tươi sống chủ lực, phục vụ tiêu dùng hàng ngày của người dân như: thịt gia súc, gia cầm, rau, củ, quả...; chú trọng kiểm tra ATTP tại các chợ truyền thống. Giao cho Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã tăng cường công tác giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm tại các chợ theo phân cấp quản lý trên địa bàn.

c) Sở Y tế chủ trì, chỉ đạo tăng cường kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, chất hỗ trợ chế biến, phụ gia thực phẩm, ATTP bếp ăn tập thể; giám sát bảo đảm ATTP tại các lễ hội, sự kiện lớn; phối hợp với Sở Công thương và các cơ quan liên quan kiểm tra hoạt động kinh doanh thực phẩm chức năng dưới hình thức đa cấp đảm bảo tuân thủ các điều kiện ATTP.

Yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các xã, phường, thị trấn khẩn trương triển khai thực hiện, thường xuyên đánh giá kết quả triển khai trong báo cáo định kỳ, gửi về Văn phòng thường trực ban chỉ đạo liên ngành VSATTP tỉnh (Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm - Sở Y tế) để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Đăng Quyền