Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/2001/CT-UB

Bình Phước, ngày 09 tháng 08 năm 2001

 

CHỈ THỊ

V/V TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Trong những năm qua, tình hình kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh phát triển mạnh, đã góp phần phục vụ ngày càng tốt hơn cho mọi đối tượng tiêu dùng, tạo đà chuyển biến phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh. Song cho đến nay, mạng lưới các cửa hàng kinh doanh xăng dầu phân bố chưa đều, còn tập trung ở các trục đường quốc lộ, tỉnh lộ và khu vực đông dân cư. Các xã vùng sâu, vùng xa, chưa được quan tâm đầu tư dẫn đến vẫn còn một số thương nhân kinh doanh xăng dầu nhỏ, lẻ chứa đựng bằng phi, can nhựa, chai chưa đảm bảo thực hiện đầy đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định của Nhà nước, nên đã dẫn đến xảy ra tai nạn cháy, nổ trong quá trình kinh doanh và vận chuyển xăng dầu, gây thiệt hại về tính mạng và tài sản của nhân dân.

Để từng bước chấn chỉnh hệ thống mạng lưới kinh doanh xăng dầu trong tỉnh đi vào nề nếp, khắc phục những hậu quả đáng tiếc xảy ra trong kinh doanh và vận chuyển xăng dầu, tăng cường vai trò quản lý Nhà nước trong hoạt động kinh doanh xăng dầu trên cơ sở thực hiện Luật Thương mại; Nghị định số 11/1999/NĐ-CP ngày 03/3/1999 của Chính phủ về hàng hóa cấm lưu thông, dịch vụ thương mại cấm thực hiện, hàng hóa dịch vụ thương mại hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện và Thông tư số 14/1999/TT-BTM ngày 07/7/1999 của Bộ Thương mại về hướng dẫn điều kiện kinh doanh xăng dầu, UBND tỉnh chỉ thị:

1. Sở Thương mại – Du lịch hướng dẫn các điều kiện kinh doanh xăng dầu theo Thông tư số 14/1999/TT-BTM ngày 07/7/1999 của Bộ Thương mại đến các thương nhân kinh doanh xăng dầu và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo đúng quy định.

2. Sở Kế hoạch & Đầu tư phối hợp Sở Thương mại – Du lịch kiểm tra lại mạng lưới các cửa hàng, trạm kinh doanh xăng dầu hiện có trên địa bàn tỉnh về số lượng, địa điểm kinh doanh để làm cơ sở trong việc xem xét cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh xăng dầu các năm tiếp theo. Chú ý vận động các thành phần kinh tế đầu tư cửa hàng, trạm xăng dầu vào các trung tâm cụm xã, các tuyến đường liên xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc để phục vụ nhân dân.

3. Sở Thương mại – Du lịch chủ trì phối hợp các ngành liên quan tăng cường công tác kiểm tra định kỳ về thủ tục, điều kiện kinh doanh xăng dầu, số lượng, chất lượng xăng dầu, các loại dụng cụ cân, đo, đếm, thiết bị PCCC... của các Trạm, cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

4. UBND các huyện, thị xã được chỉ đạo các phòng, ban chức năng, UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân và các thương nhân kinh doanh xăng dầu chứa bằng phi sắt, can nhựa hoặc chai phải thực hiện các biện pháp an toàn phòng chống cháy, nổ trong kinh doanh và khi vận chuyển theo quy định. Nghiêm cấm những trường hợp kinh doanh xăng dầu chứa bằng phi sắt, can nhựa hoặc chai không đảm bảo an toàn cháy nổ, nếu vi phạm tùy theo từng trường hợp xử lý nghiêm theo theo quy định của pháp luật hiện hành.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

Chỉ thị này được phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh để nhân dân biết, thực hiện.

Chỉ thị này thay thế Chỉ thị số 06/2001/CT-UB ngày 01/3/2001 của UBND tỉnh.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Tấn Hưng