Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/CT-UBND

Hưng Yên, ngày 20 tháng 9 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2016 TỈNH HƯNG YÊN

Trong 8 tháng đầu năm 2016, các cấp, các ngành và địa phương đã tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được nhiều kết quả tính cực. Tuy nhiên, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vẫn còn khó khăn, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, mưa, bão bất thường gây thiệt hại đến sản xuất nông nghiệp và đời sống của nhân dân, ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chung của toàn tỉnh.

Để phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh đề ra, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các đơn vị liên quan tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục các mặt hạn chế, yếu kém, bám sát các nhiệm vụ, giải pháp được đề ra tại các Nghị quyết của Chính phủ: Số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 về những nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020; số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; số 60/NQ-CP ngày 08/7/2016 về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016; chủ động tổ chức triển khai nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình với tinh thần năng động, sáng tạo, quyết tâm phấn đấu và trách nhiệm cao nhất, trong đó cần tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2016 như sau:

1. Tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp tại Chương trình hành động số 219/CTr-UBND ngày 16/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 tỉnh Hưng Yên, trong đó lưu ý:

- Tập trung chỉ đạo thu hoạch lúa mùa và chuẩn bị triển khai sản xuất vụ Đông Xuân. Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; quản lý giống, sử dụng chất cấm trong thức ăn chăn nuôi. Thực hiện tốt công tác phòng, chống lụt bão và quản lý đê điều, đảm bảo an toàn hệ thống đê, kè, cống và các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường công tác quản lý điều hành, theo dõi sát sao diễn biến thị trường, có biện pháp điều tiết kịp thời, bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, không để xảy ra thiếu hàng, tăng giá bất hợp lý, đặc biệt là các dịp lễ, tết; tổ chức kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật như đầu cơ, găm hàng, buôn lậu, hàng cấm kinh doanh, hàng giả, hàng kém chất lượng.

- Tổ chức rà soát, nắm chắc các nguồn thu và đối tượng thu nộp ngân sách trên địa bàn. Thực hiện công tác phân tích, dự báo, đánh giá những tác động ảnh hưởng đến tình hình thu ngân sách trên địa bàn, nhằm phục vụ công tác chỉ đạo điều hành ngân sách đạt hiệu quả, vượt mức kế hoạch Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính, chấn chỉnh việc quản lý và sử dụng ngân sách ở các cấp, đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả. Nâng cao chất lượng tín dụng, hạn chế nợ xấu phát sinh. Chú trọng hỗ trợ tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn, tín dụng đối với các hộ nghèo, hộ mới thoát nghèo.

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tài nguyên và môi trường. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc dồn thửa đổi ruộng. Khẩn trương giải quyết các bức xúc về môi trường, đặc biệt là việc ô nhiễm môi trường nông thôn, ô nhiễm môi trường làng nghề trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển giáo dục, đào tạo theo hướng chuẩn hóa, toàn diện và vững chắc; khắc phục có hiệu quả tình trạng dạy thêm, học thêm. Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền cổ động, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ, ngày kỷ niệm, trọng tâm là Lễ kỷ niệm 185 năm thành lập tỉnh, 20 năm tái lập tỉnh và 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Hưng Yên. Chú trọng công tác y tế dự phòng, tạo sự chuyển biến tích cực về chất lượng khám, chữa bệnh; thực hiện có hiệu quả các mục tiêu về y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 và mất cân bằng giới tính khi sinh. Hoàn thành chỉ tiêu tham gia bảo hiểm y tế theo Quyết định số 1947/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh; tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề cho người lao động, nhất là lao động nông thôn, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu đào tạo nghề và tạo việc làm mới năm 2016; quan tâm, chăm lo, thực hiện tốt chính sách đối với người có công; hỗ trợ, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo.

- Thực hiện tốt công tác tiếp dân, đối thoại gắn với giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo. Chủ động nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn; giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền ngay từ khi mới phát sinh. Thực hiện tốt công tác thanh tra và xử lý sau thanh tra.

- Tiếp tục xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, trong đó tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang. Theo dõi, nắm chắc tình hình và có biện pháp xử lý kịp thời các điểm nóng về an ninh trật tự tại một số dự án đầu tư và địa bàn trọng điểm; tiếp tục triển khai các chương trình về bảo vệ an ninh tổ quốc, phòng chống tội phạm, giảm tai nạn giao thông, duy trì trật tự xã hội. Nâng cao chất lượng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc.

2. Tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế (GRDP tăng 8%); trước mắt cần tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại Quyết định số 1124/QĐ-UBND ngày 13/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020 và Chương trình hành động số 1333/CTr-UBND ngày 28/6/2016 về thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, trong đó:

- Tập trung đẩy mạnh công tác cải thiện môi trường kinh doanh, rà soát và cải cách thủ tục hành chính mà trọng tâm là rút ngắn quy trình xử lý, giảm số lượng và đơn giản hóa nội dung hồ sơ, cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính, đảm bảo giảm tối thiểu 30% thời gian thực hiện so với quy định hiện hành. Công khai, minh bạch trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước gắn với trách nhiệm người đứng đầu đơn vị. Phấn đấu trong năm 2016-2017 chỉ số PCI của tỉnh tăng tối thiểu 10 bậc so với năm 2015.

- Đẩy mạnh triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong thực thi thủ tục hành chính theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện niêm yết công khai bộ thủ tục hành chính tại trụ sở cơ quan; tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả bố trí cán bộ có nghiệp vụ chuyên môn, am hiểu công việc, có phẩm chất đạo đức, đáp ứng yêu cầu theo quy định.

- Tăng cường thông tin, tuyên truyền, vận động cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân tích cực tham gia giám sát, góp ý và tổ chức tiếp nhận các ý kiến đóng góp của doanh nghiệp, người dân đối với cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ.

- Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tăng cường đối thoại với doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp để nắm bắt thông tin, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Chuẩn hóa và công khai bộ thủ tục hành chính theo hướng tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp dễ thực hiện.

- Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp; thực hiện nhanh công tác đền bù, giải phóng mặt bằng để sớm bàn giao đất cho nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án; đồng thời, kiên quyết xử lý đối với những dự án không triển khai, chậm triển khai theo tiến độ đã đăng ký, đã được chấp thuận.

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh theo Kế hoạch số 305/KH-UBND ngày 21/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Tăng cường công tác kiểm tra công vụ, thường xuyên kiểm tra, giám sát bộ phận một cửa để phát hiện, chấn chỉnh kịp thời và xử lý nghiêm cán bộ, công chức thiếu trách nhiệm trong quá trình giải quyết công việc.

3. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công

Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố; các chủ đầu tư dự án thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 08/7/2016 của Chính phủ; trong đó, cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn, đảm bảo đạt tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 1746/UBND-TH ngày 11/8/2016 về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016, cụ thể: Đến 30/9/2016, các dự án vốn ngân sách tỉnh giải ngân đạt tối thiểu 80% kế hoạch vốn kéo dài và 50% kế hoạch vốn năm 2016; các dự án vốn trái phiếu Chính phủ giải ngân đạt tối thiểu 80% kế hoạch vốn kéo dài và 70% kế hoạch vốn năm 2016; các dự án vốn ODA đã có khối lượng thực hiện, chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện các thủ tục thanh toán vốn cho nhà thầu. Phấn đấu giải ngân hoàn thành 100% kế hoạch vốn đầu tư công của toàn tỉnh trong thời hạn quy định.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm Chỉ thị này.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Phóng