Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/CT-UBND

Bình Phước, ngày 16 tháng 9 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC, PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH 05 NĂM (2016 - 2020) THEO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ X

Thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch 05 năm (2016 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng;

Để góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch 05 năm (2016 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; thực hiện đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua với hình thức phong phú, đa dạng, nội dung cụ thể, thiết thực với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” do Thủ tướng Chính phủ phát động tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX; bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, của ngành, đơn vị, địa phương mình để tổ chức phát động phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

2. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả giai đoạn 2 phong trào thi đua “Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”. Đẩy mạnh các phong trào thi đua trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh, quốc phòng. Nâng cao chất lượng phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nâng cao năng lực quản lý nhà nước, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, hiệu lực, hiệu quả. Phát huy các phong trào thi đua yêu nước của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, nâng cao vai trò tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động lớn của Đảng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cùng với việc tổ chức phát động phong trào thi đua thường xuyên, hàng năm, kết hợp phát động các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề hướng phong trào thi đua vào việc giải quyết những vấn đề cấp bách, khó khăn vướng mắc, những mặt còn tồn tại, yếu kém để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh.

3. Chú trọng phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng các điển hình tiên tiến; thực hiện đồng bộ cả 4 khâu: Phát hiện - bồi dưỡng - tổng kết - nhân điển hình tiên tiến. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt để học tập và làm theo, nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, cổ vũ mọi người phát huy khả năng và phẩm chất tốt đẹp để cống hiến, đóng góp tích cực cho phong trào thi đua và hoàn thành nhiệm vụ được giao, đồng thời góp phần tích cực vào việc bồi dưỡng, xây dựng con người phát triển toàn diện, xây dựng nếp sống mới và xã hội văn minh, đẩy lùi những tư tưởng, việc làm tiêu cực, những thói hư, tật xấu trong đời sống xã hội.

Báo Bình Phước, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường công tác tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; mở các chuyên trang, chuyên mục và tăng thời lượng để giới thiệu, tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực.

4. Tiếp tục đổi mới nâng cao hơn nữa chất lượng công tác khen thưởng. Thực hiện khen thưởng kịp thời, trên cơ sở đánh giá đúng thành tích, đúng tiêu chuẩn, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, được dư luận xã hội đồng tình; tránh khen thưởng tràn lan làm giảm tác dụng của việc khen thưởng. Chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ, công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp sản xuất, công tác. Quan tâm khen thưởng cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và vùng dân tộc thiểu số, các tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, các trường hợp dũng cảm cứu người, cứu tài sản,... Thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng.

5. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Thông qua kiểm tra, đánh giá nhằm phát hiện và lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, dẫn đầu các phong trào thi đua để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời. Đề cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi pháp luật về thi đua, khen thưởng.

6. Tiếp tục củng cố, nâng cao vai trò trách nhiệm của Hội đồng Thi đua Khen thưởng các cấp. Bố trí, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng có phẩm chất chính trị, có năng lực, tinh thần trách nhiệm nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện chính sách, pháp luật về khen thưởng.

7. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức xã hội nghề nghiệp các cấp căn cứ chức năng, nhiệm vụ vận động đoàn viên, hội viên tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và kế hoạch 05 năm (2016 - 2020) của tỉnh.

Để hoàn thành nhiệm vụ năm 2016, trước mắt, tập trung chỉ đạo và thực hiện tốt Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016; thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; đẩy mạnh cải cách hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng nền hành chính hiện đại, năng động, hiệu lực và hiệu quả; tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; xây dựng cơ sở hạ tầng; xây dựng nông thôn mới; phát triển nguồn nhân lực; nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế; bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; bảo đảm an sinh xã hội.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã; các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Giao Sở Nội vụ (Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh) chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan liên quan giúp Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra, đôn đốc và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban TĐKT TW (HN, TP.HCM);
- TTTU, TT.HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã;
- Các DNNN trên địa bàn tỉnh;
- Sở Nội vụ (05 bản);
- Báo BP, Đài PTTH tỉnh;
- LĐVP, Phòng NC-NgV;
- Lưu: VT, NC (CT02).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm