Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/CT-UBND

Thanh Hoá, ngày 19 tháng 7 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA

Hiện nay, trên địa bàn bàn tỉnh tình trạng các phương tiện thủy nội địa không đăng kiểm, đăng ký nhưng vẫn tham gia hoạt động, đặc biệt là tham gia vận chuyển cát, sỏi gây mất trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao trong quá trình hoạt động, gây bức xúc trong nhân dân; các phương tiện này phần lớn khi đóng mới đều không có hồ sơ thiết kế kỹ thuật theo quy định hoặc được mua đi, bán lại bằng hình thức trao tay, không có giấy tờ mua bán được cơ quan có thẩm quyền xác nhận. Nhằm chấm dứt tình trạng trên, UBND tỉnh đã hỗ trợ kinh phí lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, mẫu định hình cho các phương tiện giao thông thủy, giao cho Sở Giao thông vận tải thực hiện. Tuy nhiên, theo báo cáo của Sở Giao thông vận tải, công tác đăng kiểm, đăng ký vẫn gặp nhiều khó khăn (đến nay đã phát 369 bộ hồ sơ thiết kế, kiểm tra thông số cho 302 phương tiện, cấp hồ sơ đăng kiểm cho 223 phương tiện, cấp đăng ký cho 15/369 phương tiện). Nguyên nhân là do một số chủ phương tiện chưa chủ động hợp tác để đưa phương tiện vào kiểm tra, làm thủ tục đăng kiểm; các phương tiện đã được cấp hồ sơ đăng kiểm nhưng chưa làm được thủ tục đăng ký do không nộp được lệ phí trước bạ vì thiếu cơ sở để xác định giá trị tài sản nộp thuế.

Để đẩy nhanh công tác đăng kiểm, đăng ký cho các phương tiện thủy trên địa bàn, tạo điều kiện cho các phương tiện thủy nội địa có đầy đủ hồ sơ theo quy định trong quá trình hoạt động, tăng cường công tác quản lý nhà nước và đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn, kiểm soát được hành vi khai thác, vận chuyển cát sỏi trái phép, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành và đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai một số nội dung sau:

1. Sở Giao thông vận tải

- Chỉ đạo Thanh tra giao thông phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra trên các tuyến sông, kênh; các bãi tập kết vật liệu xây dựng; xử lý nghiêm các trường hợp phương tiện vi phạm không đăng kiểm, đăng ký nhưng vẫn tham gia vận chuyển và khai thác cát, sỏi, thông báo cho Sở Tài nguyên và Môi trường để báo cáo UBND tỉnh đình chỉ khai thác hoặc thu hồi Giấy phép đối với những đơn vị cố tình vi phạm về đăng ký, đăng kiểm.

- Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để các chủ phương tiện hiểu và chủ động đưa phương tiện đến làm thủ tục đăng kiểm; hướng dẫn tạo điều kiện cho các chủ phương tiện sửa chữa phương tiện để đưa phương tiện vào đăng kiểm; hoàn thiện các thủ tục, nộp kinh phí đăng kiểm đồng thời cấp thủ tục đăng kiểm cho chủ phương tiện tại địa phương.

- Chỉ đạo bộ phận đăng kiểm thủy phối hợp chặt chẽ với Chi cục đăng kiểm số 12 và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc tổ chức đăng kiểm cho phương tiện; đồng thời chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, phương tiện để phục vụ cho công tác đăng kiểm khi có đề nghị của chủ phương tiện.

2. Công an tỉnh

Chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy chủ trì phối hợp với Thanh tra giao thông; công an các huyện, thị xã, thành phố, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm đối với tàu thuyền không đăng kiểm, đăng ký nhưng vẫn tham gia hoạt động kinh doanh vận tải, khai thác cát, sỏi.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường

Yêu cầu các doanh nghiệp khai thác cát, sỏi, bãi tập kết vật liệu phải đăng ký số lượng tàu thuyền sử dụng để khai thác và vận chuyển cát, sỏi; số lượng tàu thuyền này phải được đăng kiểm, đăng ký; kiên quyết xử phạt, hoặc đề nghị xử phạt các chủ mỏ cố tình vi phạm.

4. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Cục Thuế và các sở, ngành liên quan tham mưu phương pháp định giá tài sản phương tiện thủy nội địa để tạo điều kiện thuận lợi cho việc nộp thuế trước bạ.

5. UBND các huyện, thị xã, thành phố

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các chủ phương tiện chủ động làm việc với Sở Giao thông vận tải để thực hiện công tác đăng kiểm, đăng ký cho phương tiện. Đồng thời yêu cầu các chủ bãi cát, chủ mỏ cát trên địa bàn không sử dụng các phương tiện không đăng kiểm, đăng ký để khai thác vận chuyển cát, sỏi; xử lý hoặc đề nghị xử lý các chủ mỏ, chủ bãi tập kết vật liệu cố tình vi phạm.

6. Cục thuế tỉnh Thanh Hóa

Khẩn trương chỉ đạo Chi cục thuế các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn thủ tục theo hướng tạo điều kiện cho các chủ phương tiện nộp được thuế trước bạ để làm thủ tục đăng ký phương tiện.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở: GTVT, TNMT, TC, CA tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Cục Thuế Thanh Hóa;
- Lưu: VT, CN.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Xứng