Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/CT-UB

Lào Cai, ngày 30 tháng 6 năm 1993

 

CHỈ THỊ

VỀ CÔNG THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 52/HĐBT CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG (NAY LÀ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ) VỀ SỬ PHẠT NHỮNG HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN THỐNG KÊ

Pháp lệnh kế toán thống kê đã được ban hành từ ngày 10/5/1988, trong đó quy định (Tất cả các đơn vị Quốc doanh, công ty hợp doanh, các đơn vị tập thể và tự nhiên hoạt động sản xuất kinh doanh, các đơn vị và tổ chức có sử dụng kinh phí của nhà nước, của đoàn thể đều phải chấp hành chế độ kế toán thống kê).

Qua kiểm tra theo dõi một số đơn vị đã thực hiện tương đối tốt chế độ kế toán thống kê. Song bên cạnh đó vẫn còn nhiều đơn vị chấp hành pháp lệnh chưa nghiêm biểu hiện như:

- Mọi hoạt động kinh tế phát sinh chưa được ghi chép kịp thời, một số đơn vị có ghi chép nhưng chưa sử dụng đúng mẫu quy định của nhà nước, các chuẩn mực và nguyên tắc kế toán cũng như các chế độ thể lệ kế toán thống kê. Còn tùy tiện đến sơ hở trong quản lý làm nảy sinh những hành vi tiêu cực, tham nhũng gây tổn thất lớn về tài sản và tiền của nhân dân.

- Kỷ luật báo cáo rất lỏng lẻo, nhiều đơn vị báo cáo không chính xác hoặc không có báo cáo nên việc sử lý thông tin rất khó khăn, thường chậm, không đầy đủ, thiếu chính xác và không kịp thời. Do đó lượng thông tin cung cấp cho lãnh đạo các cấp, các ngành chưa đảm bảo tính thuyết phục chưa thể là căn cứ để đưa ra các quyết định đúng đắn góp phần tích cực vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

Nguyên nhân của những tồn tại trên là: Do các cơ sở sản xuất kinh doanh hầu hết mới thành lập, một số đơn vị cũ nhưng cũng bị xóa tên về biên chế, tổ chức do vậy công tác kế toán thống kê bị buông lỏng. Cán bộ kế toán thống kê mới trưởng thành, chưa có nhiều kinh nghiệm trong nghiệp vụ nên việc thực hiện chế độ hạch toán kế toán và thống kê chưa đáp ứng được yêu cầu đối với cơ chế mới hiện nay. Sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, các ngành chưa thường xuyên. Biên chế luôn thay đổi, phương tiện làm việc thiếu và chưa tạo điều kiện thuận lợi cho bộ máy kế toán thống kê hoàn thành nhiệm vụ. Việc kiểm tra kế toán thống kê của các cơ quan chức năng chưa thường xuyên. Các cá nhân và đơn vị vi phạm chế độ kế toán và thống kê chưa bị xử lý bằng biện pháp hành chính nên các chưa coi trọng việc thực hiện đúng pháp lệnh kế toán thống kê.

Để chuẩn chỉnh tình trạng trên đồng thời triển khai có hiệu quả nghị định 52/HĐBT về sử phạt hành chính trong lĩnh vực kế toán thống kê ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Tất cả các đơn vị Quốc doanh, công tư hợp doanh, các đơn vị tập thể và tư nhân hoạt động sản xuất kinh doanh (Doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân), các cơ quan và tổ chức có sử dụng kinh phí của ngân sách nhà nước nếu vi phạm chế độ kế toán và thống kê đều phải sử phạt hành chính Nghị định 52/HĐBT (Nay là chính phủ) quy định.

2. Lãnh đạo đơn vị cơ sở, thủ trưởng các cấp, các ngành có kế hoạch chăm lo tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ và phương tiện cần thiết tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện chế độ kế toán thống kê thuộc phạm vi đơn vị mình, ngành mình quản lý lập lại trật tự, kỷ cương theo pháp lệnh kế toán thống kê đã ban hành.

3. Các ngành Tài chính, thống kê và Thanh tra tỉnh cấn phối hợp chặt chẽ, có kế hoạch triển khai tới từng đơn vị cơ sở, từng cấp, từng ngành để quán triệt tinh thần Nghị định 52/HĐBT (Nay là chính phủ). Trên cơ sở đó để các đơn vị khắc phục những tồn tại trong lĩnh vực kế toán thống kê mà từ trước tới nay vẫn vi phạm.

4. Các ngành tài chính, thống kê cần tăng cường củng cố bộ máy nghiệp vụ, bộ máy thanh tra ngành có kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ cho các cán bộ chuyên môn, cán bộ thanh tra nắm vững chế độ kế toán thống kê và nghiệp vụ cán bộ thanh tra.

Đồng thời phối hợp chặt chẽ với cơ quan chủ quản thành lập đoàn thanh tra tiến hành thanh tra từ một đến hai lần lĩnh vực kế toán thống kê, xử lý và kiến nghị xử lý vi phạm.

5. Tất cả các khoản tiền phạt thu được phải nộp vào ngân sách nhà nước. Chế độ quản lý biên lai thu tiền phạt và nguyên tắc thu, trích nộp tiền phạt thực hiện theo quy định hiện hành của nhà nước.

Đây là công việc có tính chất thường xuyên, các cấp, các ngành cần chỉ đạo chặt chẽ hàng năm có tổ chức rút kinh nghiệm và có chế độ thưởng phạt việc thực hiện.

Nhận được chỉ thị này yêu cầu các ngành, các cấp nghiêm chỉnh thi hành.

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Ngọc Lâm