Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2006/CT-UBND

Đà Lạt, ngày 03 tháng 10 năm 2006

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC CHĂM SÓC THƯƠNG BINH, GIA ĐÌNH LIỆT SĨ VÀ NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

Trong những năm qua, tiếp tục phát huy truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc Việt Nam “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa” các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, Đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, các Doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh đã tích cực hưởng ứng cuộc vận động sâu rộng trong xã hội phong trào “đền ơn đáp nghĩa” nhằm góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của các thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng. Nhiều thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công đã phát huy truyền thống tốt đẹp của cách mạng, nỗ lực phấn đấu vươn lên, vượt mọi khó khăn trong cuộc sống, tích cực học tập, lao động góp phần không nhỏ vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh, chính trị của tỉnh nhà.

Tuy nhiên, công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng trong thời gian qua còn những vấn đề hạn chế cần phải được khắc phục, như: một số địa phương thực hiện giải quyết tồn đọng về chính sách sau chiến tranh còn chậm; phong trào chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương phát triển chưa đều, nhiều nơi còn chú trọng đến hình thức chưa thực sự là chỗ dựa tinh thần của đối tượng được nhận chăm sóc; đời sống của một bộ phận thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ còn khó khăn; con em đối tượng chính sách chưa được quan tâm đúng mức trong giáo dục, đào tạo nghề và bố trí việc làm.

Nhằm tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa chỉ thị số 08/CT-TW ngày 01/03/2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng và phong trào “ đền ơn đáp nghĩa” trong giai đoạn mới và Chỉ thị số 12/2002/CT-TTg ngày 30/5/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng; đồng thời, thiết thực kỷ niệm 60 năm ngày Thương binh liệt sĩ 27/7/1947 – 27/7/2007, Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị các Sở, Ban , Ngành, các cơ quan đơn vị, các doanh nghiệp, UBND các cấp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện tốt các công tác sau:

1. Sở Lao động Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp và hướng dẫn các Sở, Ngành, địa phương và các đoàn thể tổ chức Hội nghị đánh giá thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng để tôn vinh những tập thể, cá nhân làm tốt công tác “ đền ơn đáp nghĩa” và biểu dương những đối tượng chính sách vượt khó, vươn lên trong cuộc sống vào dịp kỷ niệm 60 năm ngày Thương binh liệt sĩ 27/7/2007.

- Xây dựng kế hoạch tổng thể tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày Thương binh liệt sĩ 27/7/1947 – 27/7/2007 trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành.

- Tăng cường và cải tiến công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách đối với người có công; xử lý kịp thời theo quy định những tổ chức, cá nhân có hành vi sai phạm, những đối tượng hưởng không đúng chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước.

- Chủ trì và phối hợp với các Sở, Ngành, các đoàn thể và các địa phương hướng dẫn việc tổ chức các hoạt động Văn hoá - Thông tin tuyên truyền, giáo dục ý nghĩa truyền thống của ngày Thương binh, liệt sĩ; về những tấm gương phấn đấu của thương binh, gia đình liệt sĩ, những thành quả của công tác thương binh, liệt sĩ và phong trào “ đền ơn đáp nghĩa” trong cả nước 60 năm qua và 32 năm của tỉnh Lâm Đồng.

- Phối hợp với các địa phương rà soát để có kế hoạch tôn tạo, nâng cấp các công trình ghi công liệt sĩ: Nghĩa trang liệt sĩ, Đài tưởng niệm, nhà bia ghi công liệt sĩ ở các địa bàn trong tỉnh.

- Tham mưu cho UBND tỉnh và chỉ đạo các địa phương nhanh chóng giải quyết các chính sách tồn đọng sau chiến tranh, triển khai thực hiện các chính sách ưu đãi kịp thời, đúng, đủ đảm bảo không để sót đối tượng.

- Phối hợp với UBMTTQVN tỉnh đẩy mạnh việc vận động toàn xã hội tham gia ủng hộ xây dựng “ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa”.

2. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh:

Chủ trì phối hợp với Sở Lao động Thương binh Xã hội và các Sở, Ngành, UBND cấp huyện xây dựng kế hoạch về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trên địa bàn tỉnh, tiến hành kết luận cụ thể những địa bàn không còn hài cốt liệt sĩ.

3. Sở Tài chính:

Bố trí và hướng dẫn việc sử dụng kinh phí đã được thông báo trong dự toán Ngân sách Trung ương và địa phương năm 2007 để chi cho công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng và các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày Thương binh, liệt sĩ với tinh thần tiết kiệm, tránh hình thức và lãng phí.

4. Ban thi đua khen thưởng tỉnh :

Phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn, chỉ đạo việc xét đề nghị khen thưởng, biểu dương những đơn vị, cá nhân tiêu biểu của các Sở, Ngành và các địa phương trong phong trào chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng, những thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách có nhiều cố gắng vươn lên hoàn cảnh khó khăn trở thành những công dân gương mẫu để quyết định khen thưởng vào dịp kỷ niệm 60 năm ngày Thương binh liệt sĩ .

5. Ủy ban nhân dân các cấp:

- Xây dựng mục tiêu, chương trình hành động cụ thể, thiết thực hỗ trợ về tinh thần và vật chất đối với thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng; Có chính sách ưu tiên đào tạo nghề nghiệp, sắp xếp việc làm cho con em các gia đình thuộc diện chính sách; phấn đấu đến ngày kỷ niệm 60 năm ngày Thương binh liệt sĩ đạt được: 99% hộ gia đình chính sách đạt có mức sống từ trung bình trở lên so với mức sống của cộng đồng dân cư nơi họ cư trú và trên 90% xã, phường, thị trấn được công nhận là xã, phường, thị trấn làm tốt công tác “ Đền ơn đáp nghĩa”.

- Xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động thiết thực kỷ niệm 60 năm ngày Thương binh liệt sĩ trên địa phương mình quản lý. Bố trí ngân sách của địa phương kịp thời tu bổ, sửa chữa những nhà tình nghĩa bị hư hỏng, xuống cấp của các đối tượng chính sách trên địa bàn mình quản lý.

- Chỉ đạo các Phòng ban chuyên môn có liên quan triển khai thực hiện nhanh chóng, chính xác, kịp thời các chế độ chính sách ưu đãi của Đảng, của Nhà nước và của tỉnh Lâm Đồng đã ban hành; rà soát lại các công trình ghi công liệt sĩ để có kế hoạch tôn tạo, nâng cấp trước ngày 27/7/2007.

6. Đề nghị các cấp uỷ Đảng lãnh đạo, chỉ đạo UBND cùng cấp phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp thực hiện tốt công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng.

7. Tổ chức thực hiện:

- Các Sở, Ngành, các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành phố thuộc tỉnh chịu trách nhiệm thi hành chỉ thị này.

Sở Lao động Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện chỉ thị này, định kỳ hàng quí tổng hợp tình hình báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Hòa