Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/CT-UBND

Nghệ An, ngày 10 tháng 02 năm 2020

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN NĂM 2020

Năm 2019 công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, số vụ và diện tích rừng bị cháy giảm so với những năm trước, ý thức của người dân, sự chủ động của chính quyền các cấp, các chủ rừng về công tác phòng chống cháy rừng ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, Nghệ An là tỉnh có diện tích rừng lớn nhất cả nước, địa hình phức tạp, với nhiều chủng loại rừng khác nhau, có diện tích rừng thông lớn; diễn biến thời tiết phức tạp, nhất là vào mùa hè nắng nóng cực kỳ gay gắt, khô hạn kéo dài, nên tầng thảm thực bì khô, rất dễ bén lửa xảy ra cháy rừng. Nếu cháy rừng xảy ra thì tốc độ lan tràn lửa rất nhanh, do áp lực không khí nóng lớn, hậu quả cháy rừng sẽ khôn lường ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế, xã hội, an ninh trật tự và hủy hoại môi trường sinh thái và đời sống của người dân.

Để chủ động phòng ngừa, kiểm soát chặt chẽ các yếu tố, nguyên nhân nguy cơ dẫn đến cháy rừng và giảm thiểu số vụ cháy và thiệt hại do cháy rừng gây ra. UBND tỉnh yêu cầu giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, các chủ rừng thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã (sau đây gọi tắt là UBND cấp huyện)

Chủ tịch UBND cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, trong đó quan tâm, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính sau:

a) Tổng kết công tác PCCCR năm 2019, xây dựng, triển khai có hiệu quả phương án PCCCR năm 2020 trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật về PCCCR trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền và cộng đồng dân cư.

b) Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Lâm nghiệp; Nghị định số 156/2018/NĐ-CP của Chính phủ; Công điện số 776/CĐ-TTg ngày 29/06/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp cấp bách PCCCR; Thông tư số 25/2019/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp &PTNT quy định về PCCCR và các Văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

c) Chỉ đạo các chủ rừng, của UBND cấp xã xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả phương án PCCCR của theo đúng phương châm 4 tại chỗ “Phương tiện tại chỗ, lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ và hậu cần tại chỗ”. Trong đó chú trọng các nội dung: tập huấn nghiệp vụ, huấn luyện diễn tập chữa cháy rừng; xử lý thực bì, làm đường băng cản lửa, lắp đặt các biển cảnh báo cấm lửa, bảng nội quy ra vào rừng v.v... Ưu tiên các địa bàn trọng điểm, nguy cơ cháy rừng cao, để đầu tư các nguồn lực cho công tác PCCCR; kiểm tra, phát hiện, xử lý sớm những bất cập, tồn tại trong phương án PCCCR tại các địa phương và chủ rừng trên địa bàn tỉnh để có biện pháp khắc phục, bổ cứu kịp thời.

d) Chủ động tổ chức việc ký kết hiệp đồng lực lượng và phương tiện với các đơn vị Quân đội, đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, để thống nhất cơ chế huy động lực lượng chữa cháy rừng trong các tình huống cháy rừng lớn.

đ) Tăng cường kiểm tra an toàn PCCCR của các khu rừng trọng điểm, quản lý tốt các hoạt động canh tác nương rẫy; đốt xử lý thực bì trồng rừng; ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi chặt phá rừng tự nhiên, rừng trồng bằng nguồn vốn của nhà nước để lấy đất trồng rừng nguyên liệu hoặc cây trồng khác.

e) Các địa phương có rừng thông cần tăng cường quản lý hoạt động khai thác nhựa thông, thực hiện nghiêm việc cấp phép khai thác, giám sát quy trình kỹ thuật khai thác, ngăn chặn tình trạng khai thác trái phép, khai thác sai quy trình kỹ thuật.

g) Thường xuyên cập nhật, theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống thông tin cảnh báo cháy sớm của Cục Kiểm lâm tại địa chỉ website: kiemlam.org.vn để kiểm tra phát hiện sớm điểm cháy rừng có biện pháp xử lý kịp thời.

h) Tăng cường các biện pháp tuần tra rừng, kiểm soát lửa rừng: trong thời gian nắng nóng, nguy cơ xẩy ra cháy rừng cao duy trì quân số và trực 24/24 giờ hàng ngày tại Văn phòng ban chỉ huy PCCCR các cấp, hạt Kiểm lâm, chủ rừng và tại các chòi canh lửa. Giám sát và quản lý tốt việc mang lửa vào rừng, sử dụng lửa ven rừng và trong rừng; hướng dẫn việc sử dụng lửa an toàn tại đối với các hoạt động vui chơi giải trí, thăm viếng của du khách, đốt hương, đốt vàng mã có nguy cơ bén lửa gây cháy rừng.

l) Trong các tình huống cháy rừng xảy ra, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã phải khẩn trương huy động lực lượng tại chỗ, phương tiện kỹ thuật, hậu cần và trực tiếp chỉ huy chữa cháy, ngăn chặn kịp thời; nếu xẩy ra cháy rừng lớn, vượt khả năng cứu chữa của địa phương, thì huy động lực lượng của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn theo hiệp đồng đã được ký kết và báo cáo UBND tỉnh xin hỗ trợ lực lượng; phân công cắt cử người địa phương sẵn sàng tiếp nhận và hướng dẫn chỉ đường cho các lực lượng được điều động tăng cường hỗ trợ chữa cháy rừng tiếp cận đám cháy nhanh nhất.

m) Các biện pháp khắc phục hậu quả sau cháy rừng

- Sau khi dập tắt đám cháy phải bố trí lực lượng dập tắt hết tàn lửa, tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân gây ra cháy rừng, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan đến cháy rừng và tổng hợp báo cáo nhanh diễn biến tình hình vụ việc cháy rừng về cơ quan Thường trực (Sở Nông nghiệp và PTNT) và UBND tỉnh theo quy định.

- Quản lý chặt chẽ diện tích đất rừng sau khi bị cháy, chỉ đạo áp dụng các biện pháp khôi phục hiện trạng rừng ban đầu (nếu cháy rừng thông thì chỉ được phép trồng lại rừng thông; còn các loại rừng trồng khác thì tùy theo điều kiện cụ thể, chủ rừng đề xuất loại cây trồng phù hợp để phục hồi rừng sau khi bị cháy).

2. Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn

a) Tham mưu thực hiện tốt chức năng cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo cấp tỉnh về Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững; tham mưu ban hành kịp thời các văn bản đôn đôc chỉ đạo điều hành, tổ chức lực lượng PCCCR; hướng dẫn xây dựng, thẩm định, phê duyệt phương án PCCCR theo quy định hiện hành.

b) Tăng cường kiểm tra đôn đốc việc xây dựng và thực hiện phương án PCCCR của các địa phương và chủ rừng; chủ trì phối hợp với các thành viên Ban chỉ đạo cấp tỉnh, tổ chức kiểm tra điều kiện an toàn phòng cháy tại các khu rừng trọng điểm trên địa bàn tỉnh; phát hiện những tồn tại, yếu kém trong việc tổ chức thực hiện phương án PCCCR tại các địa phương và chủ rừng để chỉ đạo khắc phục kịp thời.

c) Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm củng cố, kiện toàn Đội Kiểm lâm cơ động và chữa cháy rừng chuyên ngành, đủ số lượng, tổ chức huấn luyện nghiệp vụ, rèn luyện thể lực, chuẩn bị tốt phương tiện kỹ thuật, hậu cần thiết yếu, ứng trực 24/24 giờ hàng ngày, sẵn sàng ứng cứu tất cả các tình huống cháy rừng xẩy ra; triển khai tốt công tác cảnh báo cháy rừng tại các chòi canh lửa trên địa bàn tỉnh, theo dõi hệ thống thông tin cảnh báo cháy rừng của Cục Kiểm lâm và phối hợp với Đài PTTH tỉnh để phát bản tin cảnh báo cháy rừng trên phạm vi toàn tỉnh.

d) Tham mưu hướng dẫn thực hiện các quy định về PCCCR theo quy định tại Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ và Thông tư số 25/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2019 của Bộ Nông nghiệp &PTNT và các quy định hiện hành. Trong đó rà soát, tu bổ hệ thống biển cấm lửa; biển nội quy vào rừng; xây dựng đường băng cản lửa v.v…

đ) Tham gia chỉ huy chữa cháy, hướng dẫn kỹ thuật chữa cháy và trực tiếp nắm chắc tình hình diễn biến quá trình tổ chức chữa cháy rừng của địa phương. Tổng hợp báo cáo nhanh UBND tỉnh và Ban chỉ đạo Trung ương về tình hình cháy rừng trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định.

Số điện thoại hotline thường trực PCCCR 24/24h: 0238. 3842710

3. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

a) Chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thành phố, thị xã tham mưu cho UBND cấp huyện tổ chức hiệp đồng lực lượng, phương tiện với các đơn vị quân sự đóng quân trên địa bàn, sẵn sàng tham gia phòng cháy, chữa cháy rừng. Chỉ đạo điều hành, các cơ quan đơn vị thuộc quyền huy động lực lượng, phương tiện phối hợp cùng Kiểm lâm và lực lượng tại chỗ thực hiện phương án PCCCR; báo cáo đề nghị Quân khu tăng cường lực lượng, phương tiện khi mức độ cháy rừng vượt quá khả năng khống chế của lực lượng tại chỗ.

b) Phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp &PTNT trong điều hành huy động lực lượng chữa cháy rừng, trong các trường hợp xảy ra cháy lớn.

4. Công an tỉnh

a) Chỉ đạo các đội, phòng nghiệp vụ và Công an các huyện, thành, thị tăng cường phối hợp chữa cháy rừng. Đối với các vụ cháy rừng xẩy ra gây thiệt hại lớn về tài nguyên rừng, cần chủ động lập án điều tra, đấu tranh ngăn chặn tội phạm đốt rừng, hủy hoại rừng để kịp thời xử lý nghiêm theo quy định của Pháp luật để giáo dục, phòng ngừa và răn đe chung.

b) Chỉ đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh hướng dẫn và phối hợp với cơ quan Kiểm lâm chỉ đạo kiểm tra, tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCCR chuyên ngành cho lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của lực lượng Kiểm lâm, chủ rừng và chính quyền địa phương; Kiểm tra an toàn về PCCCR định kỳ trước mùa nắng nóng hàng năm đối với các khu rừng có nguy cơ cháy hoặc vi phạm quy định an toàn PCCCR và khi có yêu cầu bảo vệ đặc biệt; Phối hợp huy động lực lượng, phương tiện kỹ thuật và tham gia chữa cháy rừng tại các địa phương khi có cháy lớn.

5. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Chỉ đạo các Đồn Biên phòng trực thuộc đóng quân trên địa bàn tỉnh chuẩn bị lực lượng, phương tiện, kỹ thuật, hậu cần, sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Chi cục Kiểm lâm và UBND các huyện, thị xã; các đơn vị chủ rừng tham gia ứng cứu chữa cháy rừng khi có yêu cầu đề xuất của chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan.

6. Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, ưu tiên bố trí nguồn kinh phí đáp ứng đủ để tăng cường đầu tư trang bị phương tiện, thiết bị chữa cháy rừng, làm đường băng cản lửa, phát dọn thực bì cho Chi cục Kiểm lâm, chủ rừng và các địa phương làm nhiệm vụ chữa cháy rừng.

7. Đài PTTH tỉnh, Báo Nghệ An

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước về PCCCR; Phối hợp với các đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện việc biên tập và phát bản tin cảnh báo dự báo cháy rừng hàng ngày trong chương trình thời sự và các chương trình khác có liên quan phát trên sóng truyền hình NTV và Báo Nghệ An để người dân biết chủ động ứng phó, phòng ngừa.

8. Các Thành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 – 2020

Theo chức năng nhiệm vụ được phân công, phối hợp thường xuyên với cơ quan thường trực (Sở Nông nghiệp &PTNT) để tăng cường kiểm tra đôn đốc, chỉ đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh và trực tiếp tham gia chỉ huy điều hành chữa cháy rừng.

Yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, các thành viên Ban chỉ đạo cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, các chủ rừng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện nghiêm túc.

Chỉ thị này được phổ biến đến địa bàn các thôn, bản, chủ rừng, trạm Kiểm lâm địa bàn trong toàn tỉnh để thực hiện./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Nghĩa Hiếu