Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Chấp thuận việc thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc đối (tổ chức tôn giáo cơ sở) với các trường hợp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo - Yên Bái

Thông tin thủ tục hành chính Chấp thuận việc thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc đối (tổ chức tôn giáo cơ sở) với các trường hợp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo - Yên Bái

Số hồ sơ: T-YBA-114375-TT
Cơ quan hành chính: Yên Bái
Lĩnh vực: Dân tộc, tôn giáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan QLNN về tôn giáo cấp tỉnh hoặc qua hệ thống bưu chính
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận. + Đối với với việc thành lập tổ chức tôn giáo cơ sở: Có Quyết định về việc chấp thuận thành lập tổ chức tôn giáo cơ sở hoặc văn bản trả lời về việc không chấp thuận cho thành lập tổ chức tôn giáo cơ sở. + Đối với việc chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo cơ sở: Có Quyết định về việc chấp thuận chia hoặc tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo cơ sở hoặc văn bản trả lời về việc không chấp thuận cho chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo cơ sở
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng