Thủ tục hành chính: Chấp thuận việc tập trung để sinh hoạt tôn giáo tại cơ sở tôn giáo hợp pháp ở Việt Nam của người nước ngoài - Tây Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Chấp thuận việc tập trung để sinh hoạt tôn giáo tại cơ sở tôn giáo hợp pháp ở Việt Nam của người nước ngoài - Tây Ninh

Số hồ sơ: T-TNI-242421-TT
Cơ quan hành chính: Tây Ninh
Lĩnh vực: Dân tộc, tôn giáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Công văn trả lời
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng