Thủ tục hành chính: Chấp thuận đầu tư dự án khu đô thị mới thuộc mọi nguồn vốn có quy mô sử dụng đất từ 200 ha trở lên - An Giang

Thông tin thủ tục hành chính Chấp thuận đầu tư dự án khu đô thị mới thuộc mọi nguồn vốn có quy mô sử dụng đất từ 200 ha trở lên - An Giang

Số hồ sơ: T-AGI-072244-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực: Phát triển đô thị
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Thủ tướng Chính phủ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang; Các Sở, ngành và đơn vị có liên quan
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 90 ngày làm việc
+ Thời gian thực hiện tại Sở Xây dựng: 45 ngày làm việc.
+ Thời gian xem xét, phê duyệt tại UBND tỉnh: 15 ngày làm việc
+ Thời gian xem xét, cho phép đầu tư của Thủ tướng Chính phủ: 30 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định chấp thuận đầu tư dự án khu đô thị mới
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng