Thủ tục hành chính: Chấp thuận đăng ký đơn giá tiền lương của doanh nghiệp - Bắc Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Chấp thuận đăng ký đơn giá tiền lương của doanh nghiệp - Bắc Ninh

Số hồ sơ: T-BNI-057014-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực: Lao động, tiền lương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Chính sách lao động
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tất cả
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng