Thủ tục hành chính: Duyệt đơn giá tiền lương các ngân hàng thương mại nhà nước và doanh nghiệp trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Thông tin thủ tục hành chính Duyệt đơn giá tiền lương các ngân hàng thương mại nhà nước và doanh nghiệp trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Số hồ sơ: B-NHA-046862-TT
Cơ quan hành chính: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Lĩnh vực: Hoạt động tiền tệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Tổ chức cán bộ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Không quy định
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng