Thủ tục hành chính: Duyệt đơn giá tiền lương các ngân hàng thương mại nhà nước và doanh nghiệp trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Thông tin

Số hồ sơ: B-NHA-046862-TT
Cơ quan hành chính: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Lĩnh vực: Hoạt động tiền tệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Tổ chức cán bộ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Không quy định
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng