Thủ tục hành chính: Chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địa, bến khách ngang sông - Hà Nam

Thông tin thủ tục hành chính Chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địa, bến khách ngang sông - Hà Nam

Số hồ sơ: T-HNA-BS669
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực: Đường thủy
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải Hà Nam
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải Hà Nam
Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục Đường thủy nội địa, Uỷ ban nhân dân cấp xã
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước
Thời hạn giải quyết: + 05 (năm) ngày làm việc: Đối với bến trên tuyến đường thủy nội địa địa phương, đường thủy chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương
+ 05 (năm) ngày làm việc: Sau khi có ý kiến của Chi cục Đường thủy nội địa (đối với bến thủy nội địa trên đường thủy nội địa quốc gia, đường thủy chuyên dung nối với đường thủy nội địa quốc gia)
+ 05 (năm) ngày làm việc: Sau khi có ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp xã đối với Bến khách ngang sông
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địa (thời hạn của văn bản chấp thuận là 12 tháng kể từ ngày ký, quá thời hạn trên phải thực hiện lại thủ tục chấp thuận)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng