Thủ tục hành chính: Cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa, bến khách ngang sông - Hà Nam

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa, bến khách ngang sông - Hà Nam

Số hồ sơ: T-HNA-BS673
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực: Đường thủy
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải Hà Nam
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải Hà Nam
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước
Thời hạn giải quyết: 03 (ba) ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa (giấy phép hoạt động bến khách ngang sông)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng