Thủ tục hành chính: Chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bị mua bán theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập - An Giang

Thông tin thủ tục hành chính Chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bị mua bán theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập - An Giang

Số hồ sơ: T-AGI-BS496
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực: Phòng chống tệ nạn xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng