Thủ tục hành chính: Gia hạn giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân bị mua bán - An Giang

Thông tin thủ tục hành chính Gia hạn giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân bị mua bán - An Giang

Số hồ sơ: T-AGI-264593-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực: Phòng chống tệ nạn xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
Thời hạn giải quyết: 14 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng