Thủ tục hành chính: Cấp phép thi công công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ ủy thác Sở Giao thông vận tải quản lý - Bộ Giao thông vận tải

Thông tin thủ tục hành chính Cấp phép thi công công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ ủy thác Sở Giao thông vận tải quản lý - Bộ Giao thông vận tải

Số hồ sơ: B-BGT-011399-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Bộ Giao thông vận tải
Lĩnh vực: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng giao thông (Phòng Quản lý giao thông) thuộc Sở GTVT
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các đơn vị được giao quản lý quốc lộ
Cách thức thực hiện: - Trực tiếp tại văn phòng cơ quan Sở Giao thông vận tải; hoặc,
- Thông qua hệ thống bưu chính
Thời hạn giải quyết: Trong 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép thi công
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng