Thủ tục hành chính: Cấp phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng - Bộ Thông tin và Truyền thông

Thông tin thủ tục hành chính Cấp phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng - Bộ Thông tin và Truyền thông

Số hồ sơ: B-BTT-136051-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực: Viễn thông – Internet
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Thông tin và Truyền thông
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Cục Ứng dụng Công nghệ thông tin
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm chứng thực chữ ký số quốc gia (thuộc Cục Ứng dụng Công nghệ thông tin)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Bộ có liên quan:Bộ Bộ Công An, Ban Cơ yếu Chính phủ (Bộ Nội Vụ); - Các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông: Vụ Pháp chế, Vụ Viễn thông, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Công nghệ thông tin, Vụ Kế hoạch - Tài chính
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng