Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Cấp mới Sổ trợ cấp ưu đãi trong Giáo dục và Đào tạo cho học sinh, sinh viên - Hà Tĩnh

Thông tin thủ tục hành chính Cấp mới Sổ trợ cấp ưu đãi trong Giáo dục và Đào tạo cho học sinh, sinh viên - Hà Tĩnh

Số hồ sơ: T-HTI-099104-TT
Cơ quan hành chính: Hà Tĩnh
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp Huyện
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động - Thương binh Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã, Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Hà Tĩnh
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Ủy ban nhân dân cấp xã 05 ngày, Ủy ban nhân dân cấp huyện 10 ngày, Sở Lao động - Thương binh Xã hội 10 ngày)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Sổ ưu đãi
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng