Thủ tục hành chính: Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài đặt trên địa bàn tỉnh - Quảng Nam

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài đặt trên địa bàn tỉnh - Quảng Nam

Số hồ sơ: T-QNA-058821-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Nam
Lĩnh vực: Lữ hành
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài đặt trên địa bàn tỉnh - Quảng Nam

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 7 của biểu mẫu này và nộp hồ sơ tại Phòng Một cửa (Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả) - Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Bước 2: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp nhận hồ sơ: Kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, viết giấy hẹn ngày trả hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ
Bước 3: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định, xem xét cấp lại Giấy phép thành lập thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài đặt trên địa bàn tỉnh. Trường hợp không đủ điều kiện cấp lại Giấy phép, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo bằng văn bản cho cá nhân, tổ chức biết, nêu rõ lý do và yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ
Bước 4: Cá nhân, tổ chức đến nộp phí, lệ phí và nhận kết quả tại Phòng Một cửa (Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả) - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam theo giấy hẹn

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài đặt trên địa bàn tỉnh - Quảng Nam

Đơn đề nghị cấp lại giấy phép văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài đặt trên địa bàn tỉnh (theo mẫu)
Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp (bản chính)
Giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (bản sao có công chứng)
Văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong năm tài chính gần nhất do cơ quan có thẩm quyền cấp
Lưu ý: Các giấy tờ yêu cầu tại thành phần hồ sơ phải dịch ra tiếng Việt và được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài chứng nhận
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài đặt trên địa bàn tỉnh - Quảng Nam

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị theo mẫu Phụ lục 08 (Thông tư 89)
Tải về

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài đặt trên địa bàn tỉnh - Quảng Nam

Menu