Thủ tục hành chính: Cấp lại giấy phép lái xe do Sở giao thông vận tải quản lý - Bình Phước

Thông tin

Số hồ sơ: T-BPC-188594-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải Bình Phước
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải Bình Phước
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Chậm nhất không quá 10 ngày làm việc sau khi có quyết định trúng tuyển
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy phép lái xe
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng