Thủ tục hành chính: Cấp lại giấy phép hoạt động đối với phòng khám đa khoa - Hà Tĩnh

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại giấy phép hoạt động đối với phòng khám đa khoa - Hà Tĩnh

Số hồ sơ: T-HTI-201384-TT
Cơ quan hành chính: Hà Tĩnh
Lĩnh vực: Khám chữa bệnh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng