Thủ tục hành chính: Cấp lại Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông (Đối với trường hợp giấy phép hết hiệu lực) - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông (Đối với trường hợp giấy phép hết hiệu lực) - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-BS553
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Đường thủy
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phó Giám đốc Sở.
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Giao thông - Môi trường.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan nhà nước.
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng