Thủ tục hành chính: Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-BS506
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Đường thủy
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở giao thông vận tải
Thời hạn giải quyết: Sau 03 ngày kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng