Thủ tục hành chính: Cấp lại Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông do có sự thay đổi chủ sở hữu nhưng không thay đổi các nội dung của giấy phép - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông do có sự thay đổi chủ sở hữu nhưng không thay đổi các nội dung của giấy phép - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-BS554
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Đường thủy
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phó Giám đốc Sở.
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Giao thông - Môi trường.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan nhà nước.
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng