Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Cấp lại giấy phép cho người nước ngoài khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền tại Việt Nam (trường hợp bị mất ) - Sóc Trăng

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại giấy phép cho người nước ngoài khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền tại Việt Nam (trường hợp bị mất ) - Sóc Trăng

Số hồ sơ: T-STG-026871-TT
Cơ quan hành chính: Sóc Trăng
Lĩnh vực: Y dược cổ truyền
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Y tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Y tế
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế Sóc Trăng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng