Thủ tục hành chính: Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất - Vĩnh Long

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất - Vĩnh Long

Số hồ sơ: T-VLG-BS78
Cơ quan hành chính: Vĩnh Long
Lĩnh vực: Hóa chất, dầu khí
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc gửi qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng