Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai (trường hợp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai hết hiệu lực) - Tây Ninh

Thông tin

Số hồ sơ: T-TNI-219713-TT
Cơ quan hành chính: Tây Ninh
Lĩnh vực: Hóa chất, dầu khí
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân được lựa chọn một trong các hình thức sau để nộp hồ sơ cho Sở Công Thương
- Nộp trực tiếp tại Sở
- Bưu điện
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng