Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2755/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 26 tháng 12 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ, CÔNG KHAI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH/THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ THAY THẾ, HỦY BỎ, BÃI BỎ CỦA NGÀNH CÔNG THƯƠNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG. UBND CẤP HUYỆN VÀ UBND CẤP XÃ THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công thương tại tờ trình số 1947/TTr-SCT ngày 17 tháng 12 năm 2013 và Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 2790/TTr-STP ngày 19 tháng 12 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính bị thay thế hủy bỏ, bãi bỏ của ngành Công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương. UBND cấp huyện và UBND cấp xã thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. (Có danh mục kèm theo).

Nội dung các thủ tục hành chính được đăng tải công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính tại địa chỉ: http://csdl.thutuchanhchinh.vn.

Sở Công thương, UBND cấp huyện và UBND cấp xã có trách nhiệm niêm yết công khai tại bộ phận “tiếp nhận và trả kết quả” và thực hiện các thủ tục hành chính này cho cá nhân, tổ chức đúng với nội dung đã công bố tại Quyết định này.

Điều 2. Giao Sở Công thương phát hành nội dung Bộ thủ tục hành chính thực hiện tại cấp huyện và cấp xã được công bố, công khai kèm theo Quyết định này đến UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn toàn tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ các Quyết định sau đây của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh:

Quyết định số 2370/QĐ-UBND ngày 18/11/2011 về việc công bố, công khai thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương và UBND cấp huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Quyết định số 1055/QĐ-UBND ngày 01/6/2012 về việc công bố, công khai thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương Tây Ninh.

Quyết định số 2295/QĐ-UBND ngày 13/11/2012 về việc công bố, công khai thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung của ngành Công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương và UBND cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Quyết định số 2623/QĐ-UBND ngày 21/12/2012 về việc công bố, công khai thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Quyết định số 184/QĐ-UBND ngày 30/01/2013 về việc công bố, công khai thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương Tây Ninh.

Quyết định số 683/QĐ-UBND ngày 17/4/2013 về việc công bố, công khai thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung ngành Công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục Kiểm soát TTHC- Bộ Tư pháp;
- TT:TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Như Điều 4;
- Phòng Kiểm soát TTHC-Sở Tư pháp(5b);
- Lưu: VT, VP.UBND tỉnh.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thu Thủy

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH/ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ HỦY BỎ HOẶC BÃI BỎ CỦA NGÀNH CÔNG THƯƠNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG, UBND CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2755 /QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh)

PHẦN I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH/ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ HỦY BỎ HOẶC BÃI BỎ CỦA NGÀNH CÔNG THƯƠNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG, UBND CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Mã số

I

TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG

1

Thủ tục Cấp giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

Lưu thông hàng hóa

 

2

Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

Lưu thông hàng hóa

 

3

Thủ tục Cấp Giấy lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá (trường hợp giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá hết hiệu lực)

Lưu thông hàng hóa

 

4

Thủ tục Cấp Giấy lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá (trường hợp giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy)

Lưu thông hàng hóa

 

5

Thủ tục Cấp giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu

Lưu thông hàng hóa

 

6

Thủ tục Cấp lại giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu (Trường hợp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu hết thời gian hiệu lực)

Lưu thông hàng hóa

 

7

Thủ tục Cấp lại giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu (Trường hợp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy)

Lưu thông hàng hóa

 

8

Thủ tục Cấp sửa đổi. bổ sung giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu

Lưu thông hàng hóa

 

9

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu

Lưu thông hàng hóa

 

10

Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu (trường hợp GCNĐĐKKD xăng dầu hết hiệu lực)

Lưu thông hàng hóa

 

11

Thủ tục Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu

Lưu thông hàng hóa

 

12

Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu (trường hợp GCNĐĐKKD xăng dầu bị mất, cháy, tiêu hủy dưới hình thức khác)

Lưu thông hàng hóa

 

13

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai

Lưu thông hàng hóa

 

14

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai

Lưu thông hàng hóa

 

15

Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai ( trường hợp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho của hàng bán LPG chai hết hiệu lực)

Lưu thông hàng hóa

 

16

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào ô tô

Lưu thông hàng hóa

 

17

Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào ô tô (trường hợp giấy CNĐĐK nạp LPG vào ô tô hết hiệu lực)

Lưu thông hàng hóa

 

18

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm cấp LPG

Lưu thông hàng hóa

 

19

Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm cấp LPG (trường hợp giấy CNĐĐK trạm cấp LPG hết hiệu lực)

Lưu thông hàng hóa

 

20

Thủ tục Thông báo xác nhận bản công bố sản phẩm, hàng hóa, quá trình, dịch vụ, môi trường phù hợp quy chuẩn kỹ thuật

Lưu thông hàng hóa

 

21

Thủ tục Cấp Giấy phép kinh doanh tại chợ đối với thương nhân nước có chung biên giới (trường hợp thương nhân kinh doanh tại chợ trong khu kinh tế cửa khẩu sẽ do BQL Khu kinh tế cửa khẩu cấp)

Lưu thông hàng hóa

 

22

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

Công nghiệp tiêu dùng

 

23

Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

Công nghiệp tiêu dùng

 

24

Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá (trường hợp Giấy chứng nhận ĐĐKĐTTCTL hết hiệu lực)

Công nghiệp tiêu dùng

 

25

Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá (trường hợp Giấy chứng nhận ĐĐKĐTTCTL bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy)

Công nghiệp tiêu dùng

 

26

Thủ tục Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

Công nghiệp tiêu dùng

 

27

Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

Công nghiệp tiêu dùng

 

28

Thủ tục Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá (trường hợp GPMBNLTL hết hiệu lực)

Công nghiệp tiêu dùng

 

29

Thủ tục Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá (trường hợp GPMBNLTL bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy)

Công nghiệp tiêu dùng

 

30

Thủ tục Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp

Công nghiệp tiêu dùng

 

31

Thủ tục Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (Trường hợp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp hết thời gian hiệu lực)

Công nghiệp tiêu dùng

 

32

Thủ tục Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (Trường hợp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy)

Công nghiệp tiêu dùng

 

33

Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp

Công nghiệp tiêu dùng

 

34

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm

Vệ sinh an toàn thực phẩm

 

35

Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm (trường hợp Giấy chứng nhận hết hạn)

Vệ sinh an toàn thực phẩm

 

36

Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm (trường hợp Giấy chứng nhận đã được cấp nhưng bị mất, thất lạc hoặc bị hỏng)

Vệ sinh an toàn thực phẩm

 

37

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm

Vệ sinh an toàn thực phẩm

 

38

Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm (trường hợp Giấy chứng nhận hết hạn)

Vệ sinh an toàn thực phẩm

 

39

Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm (trường hợp Giấy chứng nhận đã được cấp nhưng bị mất, thất lạc hoặc bị hỏng)

Vệ sinh an toàn thực phẩm

 

40

Thủ tục Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm (đối với trường hợp đăng ký lần đầu)

Vệ sinh an toàn thực phẩm

 

41

Thủ tục Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm (đối với trường hợp đăng ký lại)

Vệ sinh an toàn thực phẩm

 

42

Thủ tục Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm (đối với trường hợp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm đã được cấp nhưng bị mất, thất lạc hoặc bị hư hỏng)

Vệ sinh an toàn thực phẩm

 

43

Thủ tục đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

Dịch vụ thương mại

 

44

Thủ tục đăng ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung (Trường hợp hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung khi pháp luật thay đổi làm thay đổi nội dung của hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung; Tổ chức, cá nhân kinh doanh thay đổi nội dung hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung)

Dịch vụ thương mại

 

45

Thủ tục Cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp

Quản lý cạnh tranh

 

46

Thủ tục Cấp bổ sung Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp

Quản lý cạnh tranh

 

47

Thủ tục Cấp lại Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp trong trường hợp giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp bị mất

Quản lý cạnh tranh

 

48

Thủ tục Cấp lại Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp trong trường hợp giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp bị rách, nát

Quản lý cạnh tranh

 

49

Thủ tục Cấp lại Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp trong trường hợp giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp bị thu hồi, tước quyền sử dụng

Quản lý cạnh tranh

 

50

Thủ tục Cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện

Thương mại quốc tế

 

51

Thủ tục Cấp lại Giấy phép thành lập văn phòng đại diện do thay đổi địa điểm

Thương mại quốc tế

 

52

Thủ tục Cấp lại Giấy phép thành lập văn phòng đại diện khi thay đổi tên gọi, nơi đăng ký thành lập, hoạt động của thương nhân nước ngoài

Thương mại quốc tế

 

53

Thủ tục Cấp lại Giấy phép thành lập văn phòng đại diện khi bị mất, rách, tiêu hủy

Thương mại quốc tế

 

54

Thủ tục Điều chỉnh giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài kinh doanh thương mại tại Tây Ninh khi thay đổi người đứng đầu

Thương mại quốc tế

 

55

Thủ tục Điều chỉnh giấy phép thành lập văn phòng đại diện khi thay đổi địa điểm đặt trụ sở của thương nhân nước ngoài trong phạm vi nước nơi thương nhân thành lập hoặc đăng ký kinh doanh

Thương mại quốc tế

 

56

Thủ tục Điều chỉnh giấy phép thành lập văn phòng đại diện khi thay đổi tên gọi hoặc hoạt động kinh doanh của thương nhân nước ngoài

Thương mại quốc tế

 

57

Thủ tục Điều chỉnh Giấy phép thành lập văn phòng đại diện khi thay đổi trụ sở của văn phòng đại diện trong phạm vi tỉnh Tây Ninh

Thương mại quốc tế

 

58

Thủ tục Gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài kinh doanh thương mại tại tỉnh Tây Ninh

Thương mại quốc tế

 

59

Thủ tục Cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN)

Vật liệu nổ công nghiệp

 

60

Thủ tục Thẩm định hồ sơ trình UBND tỉnh cấp lại, cấp điều chỉnh giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) không thay đổi về đăng ký kinh doanh, địa điểm, quy mô hoạt động

Vật liệu nổ công nghiệp

 

61

Thủ tục Thẩm định hồ sơ trình UBND tỉnh cấp lại, cấp điều chỉnh giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) có thay đổi về đăng ký kinh doanh, địa điểm, quy mô hoạt động

Vật liệu nổ công nghiệp

 

62

Thủ tục Đăng ký giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN)

Vật liệu nổ công nghiệp

 

63

Thủ tục Cấp giấy xác nhận khai báo hóa chất (đối với tổ chức, cá nhân sản xuất hóa chất)

Công nghiệp

 

64

Thủ tục Cấp mới giấy chứng nhận đối với tổ chức, cá nhân sản xuất hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

Công nghiệp

 

65

Thủ tục Cấp mới giấy chứng nhận đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

Công nghiệp

 

66

Thủ tục Cấp mới giấy chứng nhận đối với tổ chức, cá nhân sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

Công nghiệp

 

67

Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp (khi giấy chứng nhận hết hiệu lực thi hành, bị mất, bị cháy, bị tiêu hủy)

Công nghiệp

 

68

Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp (khi có thay đổi nội dung)

Công nghiệp

 

69

Thủ tục Cấp giấy xác nhận biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp

Công nghiệp

 

70

Thủ tục Xác nhận thông báo thực hiện Chương trình khuyến mại mang tính may rủi

Xúc tiến thương mại

 

71

Thủ tục Xác nhận thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi

Xúc tiến thương mại

 

72

Thủ tục Xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại

Xúc tiến thương mại

 

73

Thủ tục Xác nhận thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại

Xúc tiến thương mại

 

74

Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kv và có tổng công suất lắp đặt của các trạm biến áp dưới 03 MVA đối với khu vực đô thị tại địa phương

Điện

 

75

Thủ tục Gia hạn Giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 Kv và có tổng công suất lắp đặt của các trạm biến áp dưới 03 MVA đối với khu vực đô thị tại địa phương

Điện

 

76

Thủ tục Sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 Kv và có tổng công suất lắp đặt của các trạm biến áp dưới 03 MVA đối với khu vực đô thị tại địa phương

Điện

 

77

Thủ tục Cấp giấy phép Tư vấn giám sát thi công công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35kV

Điện

 

78

Thủ tục Gia hạn giấy phép Tư vấn giám sát thi công công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35kV

Điện

 

79

Thủ tục Sửa đổi, bổ sung giấy phép Tư vấn giám sát thi công công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35kV

Điện

 

80

Thủ tục Cấp giấy phép Tư vấn đầu tư xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35kV

Điện

 

81

Thủ tục Gia hạn giấy phép Tư vấn đầu tư xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35kV

Điện

 

82

Thủ tục Sửa đổi, bổ sung giấy phép Tư vấn đầu tư xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35kV

Điện

 

83

Thủ tục Cấp giấy phép phát điện đối với nhà máy điện có quy mô công suất dưới 03MW đặt tại địa phương

Điện

 

84

Thủ tục Gia hạn Cấp giấy phép phát điện đối với nhà máy điện có quy mô công suất dưới 03MW đặt tại địa phương

Điện

 

85

Thủ tục Sửa đổi, bổ sung Cấp giấy phép phát điện đối với nhà máy điện có quy mô công suất dưới 03MW đặt tại địa phương

Điện

 

86

Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4 Kv tại địa phương

Điện

 

87

Thủ tục Gia hạn giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4 Kv tại địa phương

Điện

 

88

Thủ tục Sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4 Kv tại địa phương

Điện

 

89

Thủ tục Cấp thẻ kiểm tra viên điện lực lần đầu

Điện

 

90

Thủ tục Cấp thẻ kiểm tra viên điện lực khi hết hạn sử dụng

Điện

 

91

Thủ tục Cấp lại thể kiểm tra viên điện lực trường hợp bị mất hoặc bị hỏng

Điện

 

92

Thủ tục Cấp quyết định cho phép doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu phụ

Xuất, nhập khẩu

 

93

Thủ tục Cấp lại quyết định cho phép doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu phụ

Xuất, nhập khẩu

 

94

Thủ tục Đăng ký kiểm tra, xác định năng lực sản xuất hàng dệt may xuất khẩu

Xuất, nhập khẩu

 

II

TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP HUYỆN

1

Thủ tục Cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Lưu thông hàng hóa

 

2

Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Lưu thông hàng hóa

 

3

Thủ tục Cấp lại giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (trường hợp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá hết hiệu lực)

Lưu thông hàng hóa

 

4

Thủ tục Cấp lại giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (trường hợp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy)

Lưu thông hàng hóa

 

5

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

Lưu thông hàng hóa

 

6

Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

Lưu thông hàng hóa

 

7

Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu (Trường hợp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu hết thời gian hiệu lực)

Lưu thông hàng hóa

 

8

Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu (Trường hợp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy)

Lưu thông hàng hóa

 

9

Thủ tục cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Công nghiệp tiêu dùng

 

10

Thủ tục cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (Trường hợp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh hết thời gian hiệu lực)

Công nghiệp tiêu dùng

 

11

Thủ tục cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (Trường hợp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy)

Công nghiệp tiêu dùng

 

12

Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Công nghiệp tiêu dùng

 

III

TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP XÃ

1

Thủ tục Cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại rượu

Công nghiệp tiêu dùng

 

2

Thủ tục Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại rượu (Trường hợp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại hết thời gian hiệu lực)

Công nghiệp tiêu dùng

 

3

Thủ tục Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại rượu (Trường hợp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy)

Công nghiệp tiêu dùng

 

4

Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại rượu

Công nghiệp tiêu dùng

 

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ THAY THẾ HOẶC HỦY BỎ(*)

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Mã số

I

TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG

1

Thủ tục Cấp giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá

Lưu thông hàng hóa

219552

2

Thủ tục Cấp lại giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá

Lưu thông hàng hóa

219577

3

Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá

Lưu thông hàng hóa

219587

4

Thủ tục Cấp giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) rượu

Lưu thông hàng hóa

231645

5

Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu

Lưu thông hàng hóa

231647

6

Thủ tục Cấp lại giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) rượu

Lưu thông hàng hóa

231648

7

Thủ tục Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu

Lưu thông hàng hóa

219604

8

Thủ tục Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu

Lưu thông hàng hóa

219675

9

Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu (hết hiệu lực)

Lưu thông hàng hóa

219610

10

Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu (bị mất, cháy)

Lưu thông hàng hóa

219681

11

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai

Lưu thông hàng hóa

219712

12

Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai (hết hiệu lực)

Lưu thông hàng hóa

219713

13

Thủ tục Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh KDMHL cho cửa hàng bán LPG chai

Lưu thông hàng hóa

219776

14

Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh KDMHL cho cửa hàng bán LPG chai (hết hiệu lực)

Lưu thông hàng hóa

219779

15

Thủ tục Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào ô tô

Lưu thông hàng hóa

219787

16

Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào ô tô (hết hiệu lực)

Lưu thông hàng hóa

219791

17

Thủ tục Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm cấp LPG

Lưu thông hàng hóa

219796

18

Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm cấp LPG (hết hiệu lực)

Lưu thông hàng hóa

219801

19

Thủ tục Thông báo xác nhận bản công bố sản phẩm, hàng hóa, quá trình, dịch vụ, môi trường phù hợp quy chuẩn kỹ thuật

Lưu thông hàng hóa

219804

20

Thủ tục Cấp Giấy phép kinh doanh tại chợ đối với thương nhân nước có chung biên giới (trường hợp thương nhân kinh doanh tại chợ trong khu kinh tế cửa khẩu sẽ do BQL Khu kinh tế cửa khẩu cấp)

Lưu thông hàng hóa

180105

21

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá

Công nghiệp tiêu dùng

219810

22

Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá

Công nghiệp tiêu dùng

219811

23

Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá

Công nghiệp tiêu dùng

219812

24

Thủ tục Cấp giấy phép sản xuất rượu công nghiệp

Công nghiệp tiêu dùng

232699

25

Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp

Công nghiệp tiêu dùng

231649

26

Thủ tục Cấp lại giấy phép sản xuất rượu công nghiệp

Công nghiệp tiêu dùng

232700

27

Thủ tục Cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Tây Ninh

Thương mại quốc tế

219819

28

Thủ tục Cấp lại Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Tây Ninh khi thay đổi địa điểm

Thương mại quốc tế

219822

29

Thủ tục Cấp lại Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Tây Ninh khi thay đổi tên gọi, nơi đăng ký thành lập, hoạt động của thương nhân nước ngoài

Thương mại quốc tế

219823

30

Thủ tục Cấp lại Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Tây Ninh khi bị mất, rách, tiêu hủy

Thương mại quốc tế

219824

31

Thủ tục Điều chỉnh giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Tây Ninh khi thay đổi người đứng đầu

Thương mại quốc tế

219826

32

Thủ tục Điều chỉnh giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Tây Ninh khi thay đổi địa điểm đặt trụ sở của thương nhân nước ngoài trong phạm vi nước nơi thương nhân thành lập hoặc đăng ký kinh doanh

Thương mại quốc tế

219829

33

Thủ tục Điều chỉnh giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Tây Ninh khi thay đổi tên gọi hoặc hoạt động kinh doanh của thương nhân nước ngoài

Thương mại quốc tế

219830

34

Thủ tục Điều chỉnh Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Tây Ninh khi thay đổi trụ sở của văn phòng đại diện trong phạm vi tỉnh Tây Ninh

Thương mại quốc tế

219831

35

Thủ tục Gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Tây Ninh

Thương mại quốc tế

219832

36

Thủ tục Cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN)

Vật liệu nổ công nghiệp

219834

37

Thủ tục Thẩm định hồ sơ trình UBND tỉnh cấp lại, cấp điều chỉnh giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) không thay đổi về đăng ký kinh doanh, địa điểm, quy mô hoạt động

Vật liệu nổ công nghiệp

219840

38

Thủ tục Thẩm định hồ sơ trình UBND tỉnh cấp lại, cấp điều chỉnh giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) có thay đổi về đăng ký kinh doanh, địa điểm, quy mô hoạt động

Vật liệu nổ công nghiệp

219838

39

Thủ tục Đăng ký giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN)

Vật liệu nổ công nghiệp

219841

40

Thủ tục Cấp giấy xác nhận khai báo hóa chất (đối với tổ chức, cá nhân sản xuất hóa chất)

Công nghiệp

198654

41

Thủ tục Cấp mới giấy chứng nhận đối với tổ chức, cá nhân sản xuất hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

Công nghiệp

219870

42

Thủ tục Cấp mới giấy chứng nhận đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

Công nghiệp

219935

43

Thủ tục Cấp mới giấy chứng nhận đối với tổ chức, cá nhân sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

Công nghiệp

219936

44

Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp (khi giấy chứng nhận hết hiệu lực thi hành, bị mất, bị cháy, bị tiêu hủy)

Công nghiệp

180037

45

Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp (khi có thay đổi nội dung)

Công nghiệp

180041

46

Thủ tục thẩm định, phê duyệt kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đối với các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh, sử dụng, cất giữ và bảo quản hóa chất nguy hiểm thuộc nhóm C

Công nghiệp

198656

47

Thủ tục Cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp

Quản lý cạnh tranh

219846

48

Thủ tục Cấp bổ sung Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp

Quản lý cạnh tranh

219847

49

Thủ tục Cấp lại Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp trong trường hợp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp bị mất)

Quản lý cạnh tranh

219848

50

Thủ tục Cấp lại Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp trong trường hợp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp bị rách, nát

Quản lý cạnh tranh

219855

51

Thủ tục Cấp lại Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp trong trường hợp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp bị thu hồi, tước quyền sử dụng

Quản lý cạnh tranh

219866

52

Thủ tục Thông báo về việc chấp nhận đăng ký hợp đồng theo mẫu hoặc điều kiện giao dịch chung

Dịch vụ thương mại

198632

53

Thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm

Vệ sinh an toàn thực phẩm

225072

54

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm (Trường hợp Giấy chứng nhận hết hạn)

Vệ sinh an toàn thực phẩm

225088

55

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm (Trường hợp Giấy chứng nhận đã được cấp nhưng bị mất, thất lạc hoặc bị hỏng)

Vệ sinh an toàn thực phẩm

225095

56

Thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm

Vệ sinh an toàn thực phẩm

225138

57

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm (Trường hợp Giấy chứng nhận hết hạn)

Vệ sinh an toàn thực phẩm

225145

58

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm (Trường hợp Giấy chứng nhận đã được cấp nhưng bị mất, thất lạc hoặc bị hỏng)

Vệ sinh an toàn thực phẩm

225151

59

Thủ tục cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm (đối với trường hợp đăng ký lần đầu)

Vệ sinh an toàn thực phẩm

228664

60

Thủ tục cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm (đối với trường hợp đăng ký lại)

Vệ sinh an toàn thực phẩm

228678

61

Thủ tục cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm (đối với trường hợp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm đã được cấp nhưng bị mất, thất lạc hoặc bị hư hỏng)

Vệ sinh an toàn thực phẩm

228689

62

Thủ tục Xác nhận thông báo thực hiện Chương trình khuyến mại mang tính may rủi

Xúc tiến thương mại

180137

63

Thủ tục Xác nhận thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi

Xúc tiến thương mại

180143

64

Thủ tục Xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại

Xúc tiến thương mại

180146

65

Thủ tục Xác nhận thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại

Xúc tiến thương mại

180151

66

Thủ tục Cấp quyết định cho phép doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu phụ

Xuất, nhập khẩu

180085

67

Thủ tục Cấp lại quyết định cho phép doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu phụ

Xuất, nhập khẩu

180089

68

Thủ tục Đăng ký kiểm tra, xác định năng lực sản xuất hàng dệt may xuất khẩu

Xuất, nhập khẩu

180054

69

Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động phân phối điện tại nông thôn

Điện

180173

70

Thủ tục Sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phân phối điện tại nông thôn

Điện

180156

71

Thủ tục Cấp giấy phép Tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35kV trở xuống

Điện

180158

72

Thủ tục Sửa đổi, bổ sung giấy phép Tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35kV trở xuống

Điện

180161

73

Thủ tục Cấp giấy phép Tư vấn giám sát thi công đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35kV trở xuống

Điện

180159

74

Thủ tục Sửa đổi, bổ sung giấy phép Tư vấn giám sát thi công đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35kV trở xuống

Điện

180154

75

Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô công suất dưới 3MW đặt tại địa phương (giai đoạn 1: cấp phép để thực hiện đầu tư dự án nhà máy điện và vận hành thương mại từng tổ máy)

Điện

180150

76

Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô công suất dưới 3MW đặt tại địa phương (giai đoạn 2: cấp phép để đưa toàn bộ nhà máy điện vào hoạt động thương mại)

Điện

180142

77

Thủ tục Sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô công suất dưới 3MW đặt tại địa phương (giai đoạn 1: cấp phép để thực hiện đầu tư dự án nhà máy điện và vận hành thương mại từng tổ máy)

Điện

180139

78

Thủ tục Sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô công suất dưới 3MW đặt tại địa phương (giai đoạn 2: cấp phép để đưa toàn bộ nhà máy điện vào hoạt động thương mại)

Điện

180126

79

Thủ tục Cấp thẻ kiểm tra viên điện lực

Điện

180119

80

Thủ tục Cấp thẻ kiểm tra viên điện lực khi thẻ hết hạn sử dụng

Điện

180111

81

Thủ tục Cấp lại thẻ kiểm tra viên điện lực trường hợp bị mất hoặc bị hỏng

Điện

180103

II

TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP HUYỆN

1

Thủ tục Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá

Lưu thông hàng hóa

219871

2

Thủ tục Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá

Lưu thông hàng hóa

219872

3

Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá

Lưu thông hàng hóa

219873

4

Thủ tục Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu

Lưu thông hàng hóa

219874

5

Thủ tục Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu

Lưu thông hàng hóa

219876

6

Thủ tục Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Công nghiệp tiêu dùng

219879

7

Thủ tục Cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Công nghiệp tiêu dùng

219881

(*) Ghi chú: Lý do bãi bỏ, hủy bỏ các TTHC này là do bị công bố trùng, sai thẩm quyền giải quyết, hết hiệu lực thi hành, được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế hoặc trước đây công bố mà không có trong quy định của pháp luật.

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN