Thủ tục hành chính: Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá Đối với giấy Chứng nhận đăng ký tàu cá bị hư hỏng, rách nát hay thay đổi các thông số kỹ thuật - Bình Thuận

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá Đối với giấy Chứng nhận đăng ký tàu cá bị hư hỏng, rách nát hay thay đổi các thông số kỹ thuật - Bình Thuận

Số hồ sơ: T-BTN-059697-TT
Cơ quan hành chính: Bình Thuận
Lĩnh vực: Thủy sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Quản lý thủy sản Bình Thuận
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Quản lý thủy sản Bình Thuận
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy đăng ký
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng