Thủ tục hành chính: Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã (bị hư hỏng) - TP Hồ Chí Minh

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã (bị hư hỏng) - TP Hồ Chí Minh

Số hồ sơ: T-HCM-094980-TT
Cơ quan hành chính: TP Hồ Chí Minh
Lĩnh vực: Hợp tác xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận – huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận tiếp và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận – huyện; Phòng Kinh tế quận; Phòng Công thương huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hoàn chỉnh, kể cả thời gian khảo sát (nếu có)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng