Thủ tục hành chính: Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã (khi mất) - TP Hồ Chí Minh

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã (khi mất) - TP Hồ Chí Minh

Số hồ sơ: T-HCM-058863-TT
Cơ quan hành chính: TP Hồ Chí Minh
Lĩnh vực: Hợp tác xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng