Thủ tục hành chính: Cấp lại chứng chỉ môi giới bất động sản - Bắc Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại chứng chỉ môi giới bất động sản - Bắc Ninh

Số hồ sơ: T-BNI-BS26
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực: Kinh doanh bất động sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng