Thủ tục hành chính: Cấp chứng chỉ môi giới Bất động sản (BĐS) - Bộ Xây dựng

Thông tin thủ tục hành chính Cấp chứng chỉ môi giới Bất động sản (BĐS) - Bộ Xây dựng

Số hồ sơ: B-BXD-003762-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Xây dựng
Lĩnh vực: Kinh doanh bất động sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Không quá 10 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng