Thủ tục hành chính: Cấp lại bản chính giấy khai sinh có yếu tố nước ngoài - Yên Bái

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại bản chính giấy khai sinh có yếu tố nước ngoài - Yên Bái

Số hồ sơ: T-YBA-113195-TT
Cơ quan hành chính: Yên Bái
Lĩnh vực: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện:
Thời hạn giải quyết: 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy Khai sinh
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng