Thủ tục hành chính: Cấp lại bản chính giấy khai sinh có yếu tố nước ngoài - Phú Yên

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại bản chính giấy khai sinh có yếu tố nước ngoài - Phú Yên

Số hồ sơ: T-PYE-148556-TT-SĐ01
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Tư pháp.
Thời hạn giải quyết: Giải quyết ngay trong ngày, nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp phải xác minh thì thời hạn giải quyết được kéo dài không quá 03 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy khai sinh.
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng