Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Cấp giấy xác nhận không có quốc tịch Việt Nam - Điện Biên

Thông tin

Số hồ sơ: T-DBI-098922-TT
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở tư pháp tỉnh Điện Biên
Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an tỉnh Điện Biên
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày, trường hợp đặc biệt là 60 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng