Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Trở lại quốc tịch Việt Nam - Điện Biên

Thông tin

Số hồ sơ: T-DBI-166017-TT
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Văn Phòng Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên.
Thời hạn giải quyết: 50 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Văn bản kết luận và đề nghị
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng