Thủ tục hành chính: Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-BS571
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ môi trường.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện.
Thời hạn giải quyết: 1. Thời gian trả lại hồ sơ do chưa đầy đủ: Năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ tại Phòng Giao dịch một cửa.
2. Thời gian cấp Giấy xác nhận: Ba mươi (30) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
3. Thời gian cấp lại Giấy xác nhận do hết hạn: Hai mươi (20) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
4. Thời gian cấp lại Giấy xác nhận bị mất hoặc hư hỏng: Mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng