Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép xe tập lái - Quảng Nam

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép xe tập lái - Quảng Nam

Số hồ sơ: T-QNA-068924-TT-SĐ01
Cơ quan hành chính: Quảng Nam
Lĩnh vực: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải Quảng Nam
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý vận tải và công nghiệp Sở
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận & trả kết quả của Sở Giao thông vận tải
Thời hạn giải quyết: 03 (ba) ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng