Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép xây dựng tạm công trình và nhà ở riêng lẻ ở đô thị (đối với những vùng đã có quy hoạch xây dựng được duyệt và công bố nhưng chưa thực hiện) - Phú Yên

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép xây dựng tạm công trình và nhà ở riêng lẻ ở đô thị (đối với những vùng đã có quy hoạch xây dựng được duyệt và công bố nhưng chưa thực hiện) - Phú Yên

Số hồ sơ: T-PYE-136776-TT
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực: Phát triển đô thị
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế hạ tầng (Phòng Quản lý đô thị)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng